Начало » Административно обслужване » Административно-технически услуги Устройство на територията

 

Административно-технически услуги Устройство на територията

1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти Заявление Информация
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа Заявление Информация
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба Заявление Информация
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове Заявление Информация
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти Заявление Информация
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Заявление Информация
2027 Издаване на скици за недвижими имоти Заявление Информация
2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж Заявление Информация
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове Заявление Информация
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект Заявление Информация
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория Заявление Информация
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи Заявление Информация
2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти Заявление Информация
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Заявление Информация
2083 Издаване на виза за проектиране Заявление Информация
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж Заявление Информация
2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ Заявление Информация
2112 Издаване на разрешение за строеж Заявление Информация
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока Заявление Информация
2115 Одобряване изменението на кадастрален план Заявление Информация
2117 Одобряване на подробен устройствен план Заявление Информация
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти Заявление Информация
2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях Заявление Информация
3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи Заявление Информация
Издаване на заповед за вписване на нов титуляр в разрешение за строеж Заявление Информация
За извършване на оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ - за строежи – ІІІ / IV / V категория Заявление Информация
Разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива Заявление Информация
Презаверка на инвестиционни проекти Заявление Информация
Ползване на тротоари, площади, улични платна и др. за разполагане на строителни материали Заявление Информация
Попълване на данни от ПУП за издаване на комбинирана скица при наличие на кадастрална карта Заявление Информация
Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива Заявление Информация
Издаване на скица - извадка от кадастрален план Заявление Информация
Нанасяне на геодезическо заснемане върху кадастрални планове Заявление Информация
Извадка от действащ устройствен план за частична промяна на същия с обхват за 1 имот / над 1 имот Заявление Информация
Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж Заявление Информация
Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища Заявление Информация
Одобряване на екзекутивна документация Заявление Информация
Разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства Заявление Информация
Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура   Информация
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване Заявление Информация
Предоставяне на цифров модел на регулационен план за определена територия за 1 имот Заявление Информация

 

 

Често задавани въпроси

 

1. Какво е скица на имот?

Скицата е извадка от действащият кадастрален и/ или регулационен план на населеното място с границите на поземления имот.

Скици за територията на гр. Кубрат и с. Каменово се издават Агенцията по кадастър - Разград.

 

2. Какво е подробен устройствен план?

Подробните устройствени планове /ПУП/ определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти.

Предвижданията на ПУП са задължителни и трябва да се съобразим с тях при започване на строителство.

 

3. Какво е виза? Кога и защо е необходима?

Виза се издава от Главния архитект на общината и представлява копие/извадка от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата е необходима за започване на проектиране. Изключение правят обектите на техническата инфраструктура, за които не се издава виза за проектиране.

 

4. Как да си взема предписание /виза/ за изработване на подробен устройствен план?

За получаване на предписание /виза/ за изработване на подробен устройствен план е необходимо да се подаде заявление за извършване на градоустройствено проектиране, придружено с копие на документи за собственост, при необходимост удостоверения за наследници, копие от актуална скица от Агенцията по кадастър и задание на възложителя.

 

5. Искам да започна строителство. С какви документи трябва да разполагам?

Строителството се извършва, само ако е разрешено, съгласно закона за устройство на територията. Когато става въпрос за обект, който има характеристиките на строеж, е необходимо да бъде издадено разрешение за строеж от Главния архитект на общината. Не са строежи преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности като: павилиони, кабини, маси и др.

Сред строежите не попадат рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи а също и елементите на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, скамейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други подобни, които не са трайно свързани с терена. За тези обекти се издава разрешение за поставяне. За издаване на разрешение за строеж е необходимо да се подаде заявление, придружено от квитанция за платена такса и одобрен инвестиционен проект.

 

6. С какви документи трябва да разполагам, за да получа разрешение за строеж? Мога ли да получа разрешение за строеж без да разполагам с инвестиционен проект?

Разрешението за строеж се издава въз основа на одобрен инвестиционен проект.

За следните обекти може да се издаде разрешение за строеж без инвестиционни проекти:

- стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежи от допълващото застрояване;

- монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност;

- басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;

- подпорни стени с височина от 1,20м до 2,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;

- плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част 0,60м до 2,20м;

- временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, преместваеми обекти;

- монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/ или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1МW, включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

 

7. Какво представлява инвестиционния проект?

Инвестиционен проект е проект, който е предназначен за строителство на обекти.

Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват във фази “идеен проект”, “технически проект” и/или “работен проект”. Обхватът съдържанието се определят от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти.

В зависимост от обекта, инвестиционните проекти могат да включват следните части:

- архитектурна

- интериор и обзавеждане

- конструктивна

- водоснабдяване и канализация

- електрическа

- топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация

- енергийна ефективност

- газоснабдяване

- геодезическа

- паркоустрояване и благоустрояване

- част технологична

- част пожарна безопасност

- план по безопасност и здраве

- част организация и безопасност на движението

- част план за управление на строителните отпадъци

- обща обяснителна записка

- генерален план

- сметна документация

- консервация, реставрация и експониране на недвижимите културни ценност

- земна основа

 

8. Какъв е реда за одобряване и съгласуване на инвестиционен проект /проект за строителство на сграда или подземни комуникации/?

След като за инвестиционните проекти е извършена предварителна оценка за съответствие /с приемане от общински експертен съвет по устройство на територията или комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант/, те се съгласуват и одобряват от главния архитект и са основание за издаване на разрешение за строеж. За одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти се подава заявление, придружено с проектите по всички части и изготвената оценка за съответствие.

 

9. Имам разрешение за строеж, но не съм започнал строителство. В сила ли е разрешението за строеж и до кога?

Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

- в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството;

- в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;

- в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обекти I и II категория, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.

Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж в 3-месечен срок след изтичане на съответния срок на валидност. Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж - за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа.

Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако разрешението за строеж не бъде презаверено, както и когато презавереното разрешение за строеж е загубило правно действие.

 

10. Към кого следва да се обърнем в случаи на незаконно строителство?

Жалбите или сигналите за незаконно строителство следва да се адресират до РДНСК - Разград или до Кмета на Община Кубрат, в зависимост от категорията на строежа.

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: Централна Кооперативна Банка АД клон Разград, офис Кубрат

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00

Код за вид плащане: 448001