Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.04.2023 г. на Бюджет 2023 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.05.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 г. за I тримесечие 2023 г.

Дата на публикуване: 02.05.2023 г.

 

Публикувана Заповед № 303 / 21.04.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно открита процедура за отдаване под наем на маломерни имоти-ниви и лозя от общинския поземлен фонд, без търг или конкурс за една стопанска година (2023/2024).

Дата на публикуване: 21.04.2023 г.

 

Публикувана Заповед № 300 / 20.04.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2023 г.

Дата на публикуване: 20.04.2023 г.

 

Публикувана Заповед № 294 / 20.04.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд.

Дата на публикуване: 20.04.2023 г.

 

Публикувана Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.

Дата на публикуване: 20.04.2023 г.

 

Публикувана бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2024-2026 г.

Дата на публикуване: 20.04.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за I тримесечие 2023 г.

Дата на публикуване: 12.04.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.03.2023 г. на Бюджет 2023 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.04.2023 г.

 

Публикувана Заповед № 263 / 10.04.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат, считано от стопанската 2023/2024г.

Дата на публикуване: 11.04.2023 г.

 

Публикуван годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 05.04.2023 г.

 

Публикувана Заповед № 215 / 21.03.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от три години на терени – общинска собственост за поставяне на павилиони за търговска дейност.

Дата на публикуване: 24.03.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 28.02.2023 г. на Бюджет 2023 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.03.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат за четвърто тримесечие.

Дата на публикуване: 24.02.2023 г.

 

Публикуван план за действие на Община Кубрат в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 - 2030 г.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикувана програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат през 2023 г.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикуван общински годишен план за младежта за 2023 г.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикувана годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2023 г.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикуван годишен отчет за изпълнение на дейностите по “Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат” за 2022 г.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикуван отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2022 година.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикуван годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Кубрат за мандата 2017 г. - 2019 г.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикуван регламент за участие в Националния конкурс "Хумор и сатира" 2023 г.

Дата на публикуване: 16.02.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.01.2023 г. на Бюджет 2023 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.02.2023 г.