Новото в сайта

Публикувана Заповед № 60 / 19.01.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от общински имот в гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 23.01.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.12.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.01.2023 г.

 

Публикувана Заповед № 5 / 03.01.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от ОПФ за създаване на трайни насаждения за срок от 30 /тридесет/ стопански години, считано от 01.10.2023 г.

Дата на публикуване: 04.01.2023 г.

 

Публикуван календар на културните прояви през 2023 г. в Община Кубрат.

Дата на публикуване: 04.01.2023 г.

 

Публикувана Заповед № 965 / 22.12.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно ползване имоти с НТП – полски пътища на ползватели, участващи в споразумения за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022/2023 година.

Дата на публикуване: 23.12.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 961 / 22.12.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти в землището на гр. Кубрат, местност „Старата чешма“, с Трайно предназначение на територията „Земеделска“.

Дата на публикуване: 22.12.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.11.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.12.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 883 / 22.11.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти на територията на с. Севар, общ. Кубрат от общинския фонд с НТП “ниско застрояване“.

Дата на публикуване: 22.11.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.10.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.11.2022 г.

 

Публикувана Заповед №839 / 31.10.2022 г. на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2023 г.

Дата на публикуване: 01.11.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 813 / 20.10.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот с идентификатор 49518.332.175 в землището на с. Мъдрево, местност „Арпалък“.

Дата на публикуване: 21.10.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.09.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.10.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 723 / 23.09.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от ОПФ в землището на с. Мъдрево за срок от 10 /десет/ стопански години.

Дата на публикуване: 23.09.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.09.2022 г.