Новото в сайта

Публикувана Заповед № 723 / 23.09.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от ОПФ в землището на с. Мъдрево за срок от 10 /десет/ стопански години.

Дата на публикуване: 23.09.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.09.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 577 / 15.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от три години на терени – общинска собственост за поставяне на павилиони за търговска дейност в гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 17.08.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 569 / 12.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП “Широколистна гора“ в с. Савин.

Дата на публикуване: 15.08.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 568 / 12.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти от общинския фонд с НТП “ниско жилищно застрояване“ в с. Мъдрево и с. Равно.

Дата на публикуване: 15.08.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.07.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.08.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 554 / 08.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат, считано от стопанската 2022 / 2023 г.

Дата на публикуване: 10.08.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 522 / 26.07.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти на територията на с. Горичево, общ. Кубрат от общинския фонд с НТП “ниско застрояване“.

Дата на публикуване: 27.07.2022 г.

 

Публикуван одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Кубрат за 2021 г.

Дата на публикуване: 25.07.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.06.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.07.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.05.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.06.2022 г.

 

Заповед № 410 / 10.06.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) №ХIV-391 по ПУП на с. Равно.

Дата на публикуване: 10.06.2022 г.

 

Заповед № 378 / 30.05.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на самостоятелен обект в гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 30.05.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.04.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.05.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 307 / 11.05.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот с НТП “ниско жилищно застрояване“ в с. Севар.

Дата на публикуване: 11.05.2022 г.