Начало » Общински справочник » Съобщения по ТСУ

 

Съобщения по ТСУ

Съобщение на основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, относно издадена Заповед № 574 / 24.07.2023 г. на кмета на Община Кубрат за одобряване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 40422.505.2052 по КК от 2009 г., представляващ УПИ № XXXII „Ремонтна работилница за комбайни“, кв. 117 по ПУП на гр. Кубрат, одобрен със Заповед № 551 / 1980 г. и последно променен със Заповед № 468 / 24.07.2006 г., се отрежда за Производствени - складови дейности, като са определени показатели на застрояване, съобразени с предвижданията на ОУП на гр. Кубрат – за предимно производствени дейности (Пп), съответстваща на зоната по Общия устройствен план на Община Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, относно издадена Заповед № 581 / 26.07.2023 г. на кмета на Община Кубрат за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ № № XLIII–3124, LXXI–3125, LXXII–3126 и LXX–3123, от кв. 117 по ПУП на гр. Кубрат, одобрен със Заповед № 551 / 1980 г. и променен със Заповед № 991 / 24.09.2013 г. на кмета на Община Кубрат, с който се обединяват в един нов УПИ LXXVIII–128, като запазва предназначението си за Производствени и складови дейности.
Съобщение на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, относно издадена Заповед № 577 / 24.07.2023 г. на кмета на Община Кубрат за одобряване Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ № № IV – 323, V – 323 и III – 323, като същите се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот УПИ № XIII–323, като се запазва предназначението за ниско жилищно застрояване (Жм) от кв. 40 по ПУП на с. Беловец, общ. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 135, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, респективно чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, относно издадена Заповед № 576 / 24.07.2023 г. на кмета на Община Кубрат за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Беловец за кв. № 42, с който се дава нов номер за УПИ I - „За озеленяване“, в съответствие с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съобщение на основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, относно издадена Заповед № 575 / 24.07.2023 г. на кмета на Община Кубрат за одобряване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 05058.357.1 по КК на с. Божурово, одобрена със Заповед РД–18–420 / 19.06.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, с който се определят показателите на застрояване, съобразени с изискванията за устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп) съответстваща на зоната по Общия устройствен план на община Кубрат.
Съобщение на основание чл. 135, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, относно издадена Заповед № 572 / 24.07.2023 г. на кмета на Община Кубрат за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ IV – 285 и УПИ III – 285, като същите се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот УПИ X – 285, като се запазва предназначението за ниско жилищно застрояване (Жм) от кв. 15 по ПУП на с. Равно, общ. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 193, ал. 4 от ЗУТ относно издадена Заповед №569 от 21.07.2023 г. на кмета на община Кубрат относно учредено право на прокарване на отклонение от общите мрежи на техническата инфраструктура през поземлен имот с идентификатор 04131.406.3 по КК на с. Бисерци в полза на „Агроназ 2002“ ЕООД - гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 193, ал. 4 от ЗУТ относно издадена Заповед №568 от 21.07.2023 г. на кмета на община Кубрат относно учредено безсрочно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 35897.501.329 по КК на с. Каменово в полза на „Крис – Крос Проект“ ЕООД - гр. Разград.
Съобщение на основание чл. 135, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от ЗУТ относно издадена Заповед №368 от 15.05.2023 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ VIII-1531, находящ се в кв. 58 по плана на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ и Наредба № 27 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Кубрат за издадена Заповед № 28 от 14.01.2023 г. за премахване на строеж „Гараж“, находящ се в УПИ II-366, кв. 25 no ПУП на с. Севар.
Съобщение на основание чл. 135, ал. 3, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ относно издадена Заповед №312 от 26.04.2023 г. на кмета на община Кубрат за одобрени проекти на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за УПИ XI - 283 и УПИ X - 284, от кв. 26 по ПУП на с. Тертер, се отреждат за безвредни производствени дейности, Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за УПИ XI - 283 и УПИ X - 284, като са определени показатели на застрояване, съобразени с предвижданията на ОУП на гр, Кубрат - за жилищна устройствена зона с разновидност Жм и чл. 17 от НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зона. Подробен устройствен план (ПУП) - План схема за ел. захранване на УПИ XI - 283 и УПИ X - 284, в кв. 26 по ПУП на с. Тертер и Подробен устройствен план (ПУП) - План схема ВиК за УПИ XI - 283 и УПИ X - 284, в кв. 26 по ПУП на с. Тертер.
Съобщение на основание чл. 135, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от ЗУТ относно издадена Заповед №238 от 29.03.2023 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ XIII-189 и УПИ XII-189 от кв. 27 по плана на на с. Юпер.
Съобщение на основание чл. 135, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от ЗУТ относно издадена Заповед №236 от 29.03.2023 г. на кмета на община Кубрат за одобрени проекти на Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за регулационния (ИПР), като се обединяват УПИ XVIII и УПИ XIX от кв. 97 по ПУП на гр. Кубрат, Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за застрояване (ИПЗ), като новообразувания УПИ XX - 3180 на гр, Кубрат, Подробен устройствен план (ПУП) — План схема за ел. захранване за УПИ XX - 3180 за „Производствени и складови дейности“ от кв. 97 по ПУП на гр. Кубрат и Подробен устройствен план (ПУП) - План схема за водопровод и канализация на УПИ XX - 3180 за „Производствени и складови дейности“ от кв. 97 по ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ относно издадена Заповед №237 от 29.03.2023 г. на кмета на община Кубрат за одобрени проекти на Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за УПИ XIX - Вторични суровини, в кв. 130 по ПУП на гр. Кубрат, Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за УПИ XX - 3176 и УПИ XXI - 3177 по ОУП на гр, Кубрат, Подробен устройствен план (ПУП) — План схема за ел. захранване на новообразуваните УПИ XX - 3176 и УПИ XXI - 3177 от кв. 130 по ПУП на гр. Кубрат и Подробен устройствен план (ПУП) - План схема за водопровод и канализация на новообразуваните УПИ XX - 3176 и УПИ XXI - 3177 от кв. 130 по ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №698 от 15.09.2022 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идент. №72337.454.23 по КК на с. Тертер.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №716 от 21.09.2022 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VI-5 и УПИ VII-5 от кв. 28 по ПУП на с. Задруга.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №707 от 19.09.2022 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идент. №66295.342.289 по КК на с. Сеслав.
Съобщение на основание чл. 128 от ЗУТ относно издадена Заповед №735 от 28.09.2022 г. на кмета на община Кубрат за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за УПИ XI-283 и УПИ X-284 от кв. 26 по ПУП на с. Тертер.
Съобщение на основание чл. 128 от ЗУТ относно издадена Заповед №411 от 13.06.2022 г. на кмета на община Кубрат за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на имот 66295.342.1 и ПИ 66295.342.3 по КК на с. Сеслав.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №198 от 11.04.2022 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ III-567 и УПИ IV-567 от кв. 48 по ПУП на с. Бисерци.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №174 от 07.04.2022 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ V-146 и УПИ IV-145 от кв. 23 по ПУП на с. Сеслав.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №173 от 07.04.2022 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VI и УПИ VII от кв. 55 по ПУП на с. Равно.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №172 от 07.04.2022 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ XI-193 и УПИ X-193 от кв. 50 по ПУП на с. Равно.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №24 от 12.01.2022 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ IX и УПИ XI по ПУП на с. Равно и План за застрояване (ПЗ) за УПИ XII по ПУП на с. Равно.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №906 от 21.12.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VII от кв. 9 по плана на с. Севар.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №880 от 13.12.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен панел (ПП) в ПИ с идентификатор 66295.342.10 в землището на на с. Сеслав.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №20 от 10.01.2022 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за УПИ XV-227 от кв. 19 по плана на с. Севар.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №879 от 13.12.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ III - Детска градина по плана на с. Мъдрево.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №736 от 18.10.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект за изменение на Плана за застрояване (ПЗ) на УПИ № I, кв. 36 по КК на с. Савин.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №739 от 18.10.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор № 86091.607.256 по КК на с. Юпер.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №738 от 18.10.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Кубрат - План за регулация (ПР) на УПИ № XIX-1676 и УПИ № 1-1673 за автогара от кв. № 109 и План за застрояване (ПЗ) за УПИ № XXIV-1676.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №737 от 18.10.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Бисерци.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №735 от 18.10.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идент. № 40422.128.9 по КК на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №722 от 14.10.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ X-45 от кв. 4 на с. Юпер.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №494 от 19.07.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XXVI в кв. 14 на с. Мъдрево.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №574 от 16.08.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идент. № 65886.412.537 по КК на с. Севар.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №496 от 19.07.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - гр. Кубрат - ИПР и ИПЗ на УПИ ХХХ-504.584.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №495 от 19.07.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ V-241 в кв. 38 по плана на с. Беловец.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №493 от 19.07.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-163 в кв. 17 по плана на с. Беловец.
Съобщение на основание чл. 128 от ЗУТ относно издадена Заповед №533 от 02.08.2021 г. на кмета на община Кубрат за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VIII-1531 в кв. 58 по ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №497 от 19.07.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VII-14 в кв. 14 по плана на с. Савин.
Съобщение на основание чл. 128 от ЗУТ относно издадена Заповед №482 от 14.07.2021 г. на кмета на община Кубрат за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в с. Бисерци.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №297 от 17.05.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на имот в землището на с. Бисерци.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №272 от 10.05.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ IХ-180 и УПИ Х-178 в кв. 20 по ПУП на с. Медовене.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №275 от 10.05.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект за изменение на ПУП-ИПУР за кв. 132, гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №273 от 10.05.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на имот в землището на с. Юпер.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №271 от 10.05.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) в кв. 5 по ПУП на с. Задруга.
Заповед №283 от 11.05.2021 г. на кмета на община Кубрат относно стопанисване и управление на безстопанствени имоти в с. Севар и включването им в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за отдаване под наем за земеделски нужди.
Съобщение на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кубрат за издадена Заповед № 267 от 26.05.2017 г. за премахване на строеж „Постройка от допълващо застрояване“, находящ се в УПИ IX-501, кв. 42 no ПУП на с. Бисерци.
Съобщение на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кубрат за издадена Заповед № 734 от 29.07.2016 г. за премахване на строеж „Постройка от допълващо застрояване“, находящ се в УПИ XXIII-854, кв. 49 и иден. № 40422.504.263 no КК на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кубрат за издадена Заповед № 647 от 13.07.2016 г. за премахване на строеж „Барака и кош за царевица“, находящ се в УПИ XXIII-854, кв. 49 и иден. № 40422.504.263 no КК на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кубрат за издадена Заповед № 328 от 16.04.2016 г. за премахване на навес пред гараж в ПИ №752, попадащ в УПИ № VII - за озеленяване, кв. 96 по ПУП на гр. Кубрат.