Начало » Добре дошли в Кубрат » Географска характеристика

 

Географска характеристика

   Местоположение и карта
   Релеф, ландшафт и почви
   Климат
   Водни ресурси
   Горски фонд
   Природни забележителности

 

 

Град Кубрат и територията на общината са разположени в западната част на източната подобласт на Дунавската хълмиста равнина между планинските вериги на Стара планина и Карпатите. Подобластта се нарича Лудогорие и представлява обширно вълнообразно дълбоко насочено плато. На изток землището на общината граничи с Добруджанското плато, а на юг е оградено с Разградскопоповските и Самуиловските височини, на запад достига до долината на река Русенски лом.

 

Град Кубрат е разположен на 43° и 45” северна ширина и 26° и 30” източна дължина. С най-голяма надморска височина 235 метра.

 

Землището на общината има нискохълмист пластовиден характер със средна надморска височина 200 метра.

 

Територията на общината е разположена в централната зона на обширно льосово плато, характерно общо взето с равнинен релеф, като на места се нарушава от широки заоблени долове.

 

В геоложко отношение се изгражда изключително от седиментни отложения - комплекс от льосови плочи долнокредитни (баремски) варовици. Последните изграждат основата на района и се намират обикновено дълбоко под повърхността от 10-12 м до 20-25 м. Разкриват се на повърхността на терена единствено в склоновете на основата на доловете, където на места са разработени кариери на ломен камък.

 

Льосовите отложения имат повсеместно разпространение, като покриват навсякъде варовиците и оформят съвременния морфоложки облик на района. Представляват макропорести прахови глини без наслоение, образуващи един комплекс от редуващи се льосови хоризонти, погребни глинести почви и дегенерирал льос. Пълният профил на комплекса включва три льосови хоризонта и три пласта погребани червено-кафяви глини, с обща мощност от 10-12 м и в град Кубрат до 20-25 м в северните райони на системата. Цялата територия е покрита с растителна почвена покривка с мощност от 0.80 до 1.50 м.

 

Бармските варовици, изграждащи основата на терена, са силно окарстени с наличие на големи каверни и пукнатини, в които именно са акумулирани дълбоките подземни води. Над нивото на ерозионния базис каверните са сухи, запълнени с резидуална глина. Льосът в разглежданата територия притежава подчертано изразени пропадъчни свойства в своите най-горни хоризонти. Пропадъчната величина се движи от няколко сантиметра до 25-30 см, като обхваща пластовете до дълбочина 8 - 10 м. По степен на пропадъчност се отнася към земна основа от I тип. От подчинено значение е оврагообразуването, застъпено в наклонените обезлесени склонове на доловете.

 

В сеизмично отношение територията на общината попада в земетръсен район от VII степен.