Начало » Добре дошли в Кубрат » Географска характеристика » Релеф, ландшафт и почви

 

Релеф, ландшафт и почви

Релефът на общината е хълмист, прорязан от размиващи се, стесняващи се и губещи се дълги рътове между речните долини и притоците им в общината.

 

Общината попада в северния и средния климатични райони на Дунавската равнина и климатът, както в цялото Лудогорие, е умереноконтинентален, характеризиращ се със сравнително горещи летни и студени зимни сезони.

 

Преобладава широколистната растителност - дъбови гори (цер, летен дъб, зимен дъб), клен, липа и др., ограничени участъци от иглолистна - бор, смърч, ела и др. На територията на община Кубрат се намират следните защитени територии: местността „Мющерека” с. Беловец, естествено находище на див божур; находище на турска леска край гр. Кубрат; „Юперска курия” вековна дъбова гора; скални венци в с. Каменово.

 

В почвената покривка на Община Кубрат преобладават черноземните почви със своите характерни подтипове: оподзолени черноземи, средно и силно излужени ченоземи. Срещат се и малко ливадни почви и повече горски почви сиви и тъмно сиви, тежко песъчливи - глинести, развити върху дебела льосова подложка. Черноземът се характеризира със средно съдържание на хумуса 5-8 %, който постепенно намалява в дълбочина. Мощността на хумусния пласт варира от 40 до 80 см.

 

Почвена карта

Почвена карта

 

При почвено-географското райониране на България, територията на страната е разделена на три почвени зони, включващи общо 7 подзони и пояси, 28 провинции и 63 района. Зоналното райониране отразява хоризонталното изменение на климата и растителността, което определя развитие на почви със сходен кръговрат на веществата, сходен воден, въздушен и хранителен режим. Подзоните са части от зоните, които се характеризират с преобладаването на един зонален почвен тип и отразяват някои особености на климата и релефа. Община Кубрат попада в Севернобългарската лесостепна зона.

 

Преобладаващият вид почви на територията на общината са: черноземи силно излужени, тъмносиви горски и тежко песъчливо глинести. Почвените условия в Община Кубрат благоприятстват отглеждането на зърнени култури (пшеница, ечемик, царевица), трайни насаждения и зеленчуци, което е и предпоставка за получаване на високи добиви.

 

Няма данни от изследвания за замърсяване на почвите в района на общината над допустимата концентрация.