Начало » Добре дошли в Кубрат » Географска характеристика » Природни забележителности

 

Природни забележителности

В обсега на Община Кубрат няма народни паркове, научни и природни резервати с национално значение.

 

Към природните забележителности в района се отнасят:

 

● “ЮПЕРСКА КОРИЯ” - намира се до с. Юпер и заема площ 232 дка. Юперската кория е останка от някогашната Делиорманска гора и представлява група вековни дървета от космат дъб на възраст над 170 години. Създадена е с цел да се запази от унищожаване косматия дъб, който в миналото е бил подложен на масова сеч и днес от него се срещат единични екземпляри. Тук в условията на дренирани повърхностни води и удебелена льосова покривка, както и умерено-континенталния климат се създава много добра среда за нормален растеж и развитие на този дървесен вид.

 

Обявена е за природна забележителност със заповед 3702.

 

● “МЮЩЕРЕКА” - намира се южно от с. Беловец и представлява естествено находище от див червен божур. Заема площ 50 дка. Местността е гориста, с преобладаващо участие на цер. На отделни места дърветата са по-редки и са се образували горски поляни, където в първата половина на май божурът масово цъфти с ярки и привлекателни цветове.

 

Обявена за природна забележителност със заповед 1187 от 19.04.1976 год. (обн. ДВ бр. 44/1976 год.)

 

● “ТУРСКА ЛЕСКА” - намира се край шосето от гр. Кубрат за гр. Тутракан. Заема площ 56 дка. Представлява горска площ, в която между другите дървета има и турска леска. Обектът е защитен с цел да бъде запазена от унищожаване турската леска, която на другите места в района се среща рядко и само в единични екземпляри.

 

Обявени за природни забележителности със заповед 656 от 13.09.1979 г. (обн. ДВ бр. 79/1979 год.)

 

● „БОЖУРИТЕ” - красива природна местност, където ежегодно през пролетта се провеждат част от културните прояви на общината.

 

● „СКАЛНИ ВЕНЦИ” – намира се в село Каменово.

 

Вековни дървета – на територията на общината са поставени под защита на закона 3 вековни дървета в гр. Кубрат.

 

Природните забележителности не са туристически обект. Има само организирана посещаемост от ученици от общината и при организирани мероприятия.

 

На територията на общината в потенциално защитените зони попадат следните имоти:

 

● По Директива за птиците - Защитена зона за опазване на дивите птици BG0002062 „Лудогорие”: землищата на с. Равно, с. Медовене, с.Каменово, с.Беловец, гр. Кубрат, с. Сеслав. В границите на общината са открити екземпляри от следните защитени птици: обикновен пчелояд, бухал, горска чучулига, домашна кукумявка.

 

● По Директива за хабитатите – на територията на община Кубрат се намират следните потенциално защитени зони: BG0000168 „Лудогорие”, BG0000171 „Лудогорие – Боблата” и BG0000172 „Лудогорие – Тревни съобщества”.