Начало » Административно обслужване » Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес Заявление Информация
1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал Заявление Информация
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние Заявление Информация
2016 Издаване на удостоверение за наследници Заявление Информация
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Заявление Информация
2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път Заявление Информация
2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението Заявление Информация
2033 Възстановяване или промяна на име Заявление Информация
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път Заявление Информация
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Заявление Информация
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат Заявление Информация
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) Заявление Информация
2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 година Заявление Информация
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи Заявление Информация
2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал Заявление Информация
2053 Припознаване на дете Заявление Информация
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година Заявление Информация
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Заявление Информация
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители   Информация
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България Заявление Информация
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Заявление Информация
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат Заявление Информация
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес Заявление Информация
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Заявление Информация
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Заявление Информация
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година Заявление Информация
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес Заявление Информация
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение Заявление Информация
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение Заявление Информация
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Заявление Информация
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес Заявление Информация
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние Заявление Информация
2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението Заявление Информация
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство Заявление Информация
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредени по реда на чл. 155 от СК и по право по чл. 173 от СК) Заявление Информация
Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции   Информация
Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път Заявление Информация
Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път Заявление Информация
Заверка на данни по гражданско състояние в документи по образец на чуждестранни органи Заявление Информация
Издаване на копия, пълни преписи или извлечения от актовете за гражданско състояние Заявление Информация
Издаване на удостоверения от друг вид по искане на граждани Заявление Информация
Комплектоване и проверка на документи към искане за присвояване на Единен граждански номер на чужденци по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за гражданската регистрация Заявление Информация
Образуване на преписка за установяване на верен ЕГН по искане на граждани Заявление Информация
Образуване на преписка за установяване на самоличност Заявление Информация

 

 

Често задавани въпроси

 

1. Как да получа удостоверение за наследници?

Удостоверение за наследници се издава от общината или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице. За предоставяне на документа е необходимо да се подаде искане от наследник или подаващият да представи нотариално заверено пълномощно, с което е упълномощен от наследник. Изключително важно е в искането да се попълнят коректно всички наследници на наследодателя, включително и починалите, като под тях се вписват техните наследници. След издаването на удостоверението от него ще могат да се ползват всички наследници на починалия, като начин за легитимация пред институциите.

 

2. Как да променя адресната си регистрация?

За извършване на адресна регистрация е необходимо да се представи документ за собственост и писмено съгласие от собственика, когато заявителят не е собственик и не е в родствена връзка по права линия или във фактическо съпружеско съжителство със собственика, чрез декларация по образец, подадена лично пред служителя, извършващ адресната регистрация, или с нотариална заверка на подписа. За непълнолетни деца, бланките за промяна на постоянен и настоящ адрес е необходимо да бъдат подписани от двамата родители или да се представи съдебно решение, с което е определено кой от родителите ще упражнява родителските права, в случай на развод между тях.

За лица, които не могат да предоставят необходимите документи или те са непълни, се създава специална междуведомствена комисия с представители на различни институции /ГРАО, МВР, МТСП, социалните служби, технически служби към общината и др./, която се произнася относно възможността или невъзможността лицето да бъде регистрирано на съответния адрес.

 

3. Къде мога да намеря информация, какви документи са ми необходими при подаване на заявление за административна услуга?

На интернет страницата на Община Кубрат в рубриката „Административни обслужване“ е публикувана информация за предоставяните от общината административни услуги, необходимите документи, такси и срокове за изпълнение.

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: Централна Кооперативна Банка АД клон Разград, офис Кубрат

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00

Код за вид плащане: 448007