Начало » Стратегически приоритети » Програми по дейности /приети от ОбС - Кубрат/

 

Програми по дейности /приети от ОбС - Кубрат/

Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021 - 2025 г. Версия за Acrobat Reader
Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. Версия за Acrobat Reader
Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2020 - 2023 г. Версия за Acrobat Reader
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат през 2022 г. Версия за Acrobat Reader
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кубрат 2016 - 2020 г. Версия за Acrobat Reader
Годишен план развитие на социалните услуги в Община Кубрат за 2022 г. Версия за Acrobat Reader
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2022 г. Версия за Acrobat Reader
Общински годишен план за младежта за 2022 г. Версия за Acrobat Reader
Общинска програма по енергийна ефективност за периода 2020 г. - 2025 г. Версия за Acrobat Reader
Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Кубрат за периода 2021 - 2022 г. Версия за Acrobat Reader
Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Кубрат за 2022 г. Версия за Acrobat Reader
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2023 г. Версия за Acrobat Reader
Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 – 2026 г. Версия за Acrobat Reader
Програма за управление на отпадъците на Община Кубрат за периода 2021 - 2027 г. Версия за Acrobat Reader
Програма за опазване на околната среда на Община Кубрат за периода 2021 - 2027 г. Версия за Acrobat Reader
Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 2021 - 2025 г. Версия за Acrobat Reader