Начало » Общински дейности » Екология » Обявления

 

Обявления

Заповед №824 / 31.10.2023 г. на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2024 г.
Проект на заповед на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2024 г.
Съобщение относно преценка на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водопой на животни”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 72337.413.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тертер, общ. Кубрат.
Заповед №285 / 18.04.2023 г. на кмета на община Кубрат относно забрана за бране на липов цвят на територията на Община Кубрат.
Съобщение относно преценка на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на складово-производствена база, логистичен център, фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW и зарядни станции” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат.
Съобщение във връзка с кампанията по регистриране на кладенци и ползването на подземни води за собствени потребности на територията на Община Кубрат
Заповед №839 / 31.10.2022 г. на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2023 г.
Проект на заповед на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2023 г.
Обява за набиране на доброволци за преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат.
Съобщение във връзка с кампанията на BTV ”ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО” - 2022 г.
Заповед №283 / 29.04.2022 г. на кмета на община Кубрат относно забрана за бране на липов цвят на територията на Община Кубрат.
Заповед №94 / 18.02.2022 г. на кмета на община Кубрат относно забрана продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване на територията на Община Кубрат.
Съобщение относно преценка на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Промяна на количеството на вече разрешени отпадъци на площадка №5 от Решение № 10-ДО-661-03 от 18.10.2021 г. с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.701 по КККР на гр. Кубрат, общ. Кубрат”, с възложител ЕТ „Кристал-П-92-Пламен Добрев”
Уведомление за инвестиционно предложение „Разширяване на дейността на съществуваща площадка, чрез промяна на количествата на вече разрешени отпадъци“ - ЕТ „Кристал-П-92-Пламен Добрев”.
Заповед №761 / 28.10.2021 г. на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2022 г.
Съобщение относно преценка на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Инвестиция за изграждане и оборудване на животновъдна ферма и модернизация на стопанство” във връзка е изготвяне на проектно предложение по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Проект на заповед на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2022 г.
Съобщение относно преценка на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на овощни градини (ябълки и сливи)“ в имоти с идентификатори 66295.319.15 и 66295.319.26, разположени в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат.
Съобщение относно преценка на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец с цел напояване на овощни насаждения“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 0375.169.19 по КК и КР на с. Беловец, общ. Кубрат.
Информация за инвестиционно предложение „Разработване на кариера за добив на варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище „Тетово", участък „Тетово-2" в землището на с. Тетово, община Русе и с. Беловец, община Кубрат“ - СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД РУСЕ.
Заповед №662 / 26.10.2020 г. на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2021 г.
Съобщение за регламентирани места за предаване на стари автомобилни гуми.