Начало » Административно обслужване » Местни данъци и такси

 

Местни данъци и такси

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси Заявление Информация
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Заявление Информация
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни Заявление Информация
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Заявление Информация
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация Заявление Информация
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина Заявление Информация
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства Заявление Информация
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж Заявление Информация
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Заявление Информация
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство Заявление Информация
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения Заявление Информация
Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК Заявление Информация
Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци Заявление Информация
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения съгласно чл. 87, ал. 10 от ДОПК Заявление Информация
Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци Заявление Информация

 

 

Често задавани въпроси

 

1. По какъв начин могат да бъдат заплатени задължения към Община Кубрат?

Плащания могат да се извършват на касата в община Кубрат, отдел "Местни данъци и такси", в кметствата по населени места, в касите на "EasyPay", ePay, "Български пощи", Интернет банкиране - Банка ДСК и във всяка търговска банка.

При плащане с банков превод се посочва кода на задължението и банковата сметка, която е към ЦКБ АД клон Разград, офис Кубрат - IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00.

 

2. Как се издава ПИН код за извършване на справки и плащания?

ПИН код можете да получите безплатно срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в отдел "Местни данъци и такси", намираща се в сградата на Община Кубрат.

 

3. Как да си проверя задълженията към община Кубрат?

Може да проверите задълженията си в сайта на община Кубрат, като изберете меню Електронни услуги - рубрика "Електронна справка за местни данъци и такси". Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки следните две функционалности като задължителни полета:

• ЕГН/Булстат/ЛНЧ и Номер на партида

• ЕГН/Булстат/ЛНЧ и ПИН

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: Централна Кооперативна Банка АД клон Разград, офис Кубрат

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00

Код за вид плащане: 448007 и 448866