Начало » Административно обслужване » Кадастър

 

Кадастър

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра Заявление Информация
2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър Заявление Информация
2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство Заявление Информация
Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца Заявление Информация

 

 

Често задавани въпроси

 

1. Какво е скица на имот?

Скицата е извадка от действащият кадастрален и/ или регулационен план на населеното място с границите на поземления имот.

Скици за територията на гр. Кубрат и с. Каменово се издават Агенцията по кадастър - Разград.

 

2. Какво е подробен устройствен план?

Подробните устройствени планове /ПУП/ определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти.

Предвижданията на ПУП са задължителни и трябва да се съобразим с тях при започване на строителство.

 

3. Какво е виза? Кога и защо е необходима?

Виза се издава от Главния архитект на общината и представлява копие/извадка от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата е необходима за започване на проектиране. Изключение правят обектите на техническата инфраструктура, за които не се издава виза за проектиране.

 

4. Как да си взема предписание /виза/ за изработване на подробен устройствен план?

За получаване на предписание /виза/ за изработване на подробен устройствен план е необходимо да се подаде заявление за извършване на градоустройствено проектиране, придружено с копие на документи за собственост, при необходимост удостоверения за наследници, копие от актуална скица от Агенцията по кадастър и задание на възложителя.

 

5. Искам да започна строителство. С какви документи трябва да разполагам?

Строителството се извършва, само ако е разрешено, съгласно закона за устройство на територията. Когато става въпрос за обект, който има характеристиките на строеж, е необходимо да бъде издадено разрешение за строеж от Главния архитект на общината. Не са строежи преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности като: павилиони, кабини, маси и др.

Сред строежите не попадат рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи а също и елементите на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, скамейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други подобни, които не са трайно свързани с терена. За тези обекти се издава разрешение за поставяне. За издаване на разрешение за строеж е необходимо да се подаде заявление, придружено от квитанция за платена такса и одобрен инвестиционен проект.

 

6. С какви документи трябва да разполагам, за да получа разрешение за строеж? Мога ли да получа разрешение за строеж без да разполагам с инвестиционен проект?

Разрешението за строеж се издава въз основа на одобрен инвестиционен проект.

За следните обекти може да се издаде разрешение за строеж без инвестиционни проекти:

- стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежи от допълващото застрояване;

- монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност;

- басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;

- подпорни стени с височина от 1,20м до 2,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;

- плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част 0,60м до 2,20м;

- временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, преместваеми обекти;

- монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/ или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1МW, включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

 

7. Какво представлява инвестиционния проект?

Инвестиционен проект е проект, който е предназначен за строителство на обекти.

Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват във фази “идеен проект”, “технически проект” и/или “работен проект”. Обхватът съдържанието се определят от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти.

В зависимост от обекта, инвестиционните проекти могат да включват следните части:

- архитектурна

- интериор и обзавеждане

- конструктивна

- водоснабдяване и канализация

- електрическа

- топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация

- енергийна ефективност

- газоснабдяване

- геодезическа

- паркоустрояване и благоустрояване

- част технологична

- част пожарна безопасност

- план по безопасност и здраве

- част организация и безопасност на движението

- част план за управление на строителните отпадъци

- обща обяснителна записка

- генерален план

- сметна документация

- консервация, реставрация и експониране на недвижимите културни ценност

- земна основа

 

8. Какъв е реда за одобряване и съгласуване на инвестиционен проект /проект за строителство на сграда или подземни комуникации/?

След като за инвестиционните проекти е извършена предварителна оценка за съответствие /с приемане от общински експертен съвет по устройство на територията или комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант/, те се съгласуват и одобряват от главния архитект и са основание за издаване на разрешение за строеж. За одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти се подава заявление, придружено с проектите по всички части и изготвената оценка за съответствие.

 

9. Имам разрешение за строеж, но не съм започнал строителство. В сила ли е разрешението за строеж и до кога?

Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

- в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството;

- в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;

- в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обекти I и II категория, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.

Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж в 3-месечен срок след изтичане на съответния срок на валидност. Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж - за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа.

Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако разрешението за строеж не бъде презаверено, както и когато презавереното разрешение за строеж е загубило правно действие.

 

10. Към кого следва да се обърнем в случаи на незаконно строителство?

Жалбите или сигналите за незаконно строителство следва да се адресират до РДНСК - Разград или до Кмета на Община Кубрат, в зависимост от категорията на строежа.

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: Централна Кооперативна Банка АД клон Разград, офис Кубрат

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00

Код за вид плащане: 448001