Начало » Общински справочник » Неправителствени организации /НПО/

 

Неправителствени организации /НПО/

Агробизнесцентър - Кубрат

 

Агробизнесцентърът – Кубрат /АБЦ/ е създаден през 2001 г. в рамките на проекта JOBS, изпълняван от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на ПРООН и става част от мрежата от 24 агробизнес центъра в България.

 

Агробизнес центърът оказва подкрепа на местното икономическо развитие и на частния сектор, като предоставя четири основни вида услуги, отговарящи на нуждите на местния бизнес:

 

- консултации по проблеми на бизнеса и управлението /счетоводство, финанси и кредит, маркетинг и мениджмънт, бизнес планиране/;

 

- обучение по стартиране на собствен бизнес, маркетинг и финансиране, компютърни умения, по чужди езици и обучение по заявка на клиентите;

 

- офис услуги /делова кореспонденция, ксерокопиране, факсимилни услуги, дизайн на Интернет-страници, изработване на рекламни материали, електронна поща/;

 

- информационни услуги чрез информационно-технологичния център /достъп до Интернет, информация за пазари в страната и чужбина, установяване на бизнес контакти, предоставяне на информация по заявка на клиента/.

 

Агробизнес центърът поддържа връзка с останалите агробизнес центъра в страната и има капацитет да предостави информация в различни области. Поддържа богата база данни на българското и европейското законодателство, каталози на фирми и др.

 

 

Общински комитет „Васил Левски”

 

Общински комитет „Васил Левски” – гр. Кубрат е учреден на събрание, проведено на 14.03.2002 година в гр. Кубрат в присъствието на 26 учредители. Той е в структурата на Общобългарския комитет „Васил Левски” като непартийно, обществено-културно, гражданско обединение.

 

Състав на ръководството на Общински комитет „В. Левски” – гр. Кубрат: д-р Красимир Манолов – председател и членове - Снежана Георгиева, Феодора Илиева, Силвия Христова, Атанаска Колева, Милена Петкова, Кунка Василева, Веска Георгиева, Красимир Кръстев, Александър Алексиев и Гинка Денчева.

 

Комитетът си поставя за цел изучаване и популяризиране живота, идеите и делото на Васил Левски, на неговите сподвижници, на селищата и родовете, свързали съдбата си с борбите за освобождението и обединението на българите. Съдейства за запазване и развитие в нашата съвременност на нравствените, трудовите и културните черти и добродетели на хората от общината.

 

Във връзка с това комитетът:

 

- разгръща богата разяснителна и информационна дейност сред населението от района за живота и делото на личности и годишнини на събития с цел утвърждаване на истински патриотични чувства;

 

- съдейства за опазване на културно-историческото наследство, свързано с дейността на Васил Левски и други български възрожденци;

 

- организира и участва в празници и по-значими годишнини на исторически събития в общината;

 

- обогатява фонда от знания за миналото и поддържа жив факел на родолюбие и родова памет, предавана от поколение на поколение;

 

- издава местен вестник в навечерието на 19 февруари;

 

- оказва съдействие на читалищни, училищни и други културни институти при организиране на прояви, свързани с видни исторически личности.