Извършена бе актуализация на бюджета на община Кубрат за 2014 г.

   В края на декември бе проведено последното за 2014 год. заседание на общинския съвет в Кубрат. На него, в бърз порядък и без никакви забележки, бяха приети всичките 10 предложени докладни записки.
   Направени бяха някои изменения и допълнения на Решения №317 и №380 от протоколи на общинския съвет. Одобрена бе актуализация на бюджета на община Кубрат за 2014 год. Тя включва промени в приходната и разходната част в размер на 409 917 лева. Образувани бяха нови поземлени имоти - частна общинска собственост в землищата на селата Беловец и Севар. Извърши се съгласуване и даване на разрешение за одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти в общински имоти. Определени бяха минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Кубрат. Удължени бяха сроковете на договора за търговско управление на управителя на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД д-р Павлина Мичева с три години и на срока на ликвидация на „Общинска аптека“ ЕООД - в ликвидация до 28 февруари 2015 год.
   Прието бе предложението на Дирекция „Корпоративно банкиране“ към „Инвестбанк“ АД за преструктуриране на кредита на ВиК „Меден кладенец“ по Договор за инвестиционен кредит № 99 от 2009 год.

 

Назад