Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 20.07.2022 г.

На редовно заседание Общинският съвет в Кубрат прие допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година и предложение за продажба на имоти от общинския горски фонд в землището на село Савин.
Мнозинството от съветниците даде съгласието си за продажба на поземлен имот в землището на с. Мъдрево, както и за продажбата на други незастроени имоти в селата Мъдрево и Равно. Местният парламент одобри единодушно прехвърлянето на краткотрайни и дълготрайни материални активи от Община Кубрат, като първостепенен разпоредител с бюджет, на Районното полицеско управление в Кубрат.
Съветниците решиха да отдадат под наем без търг или конкурс части от недвижим имот – общинска собственост, за здравни дейности, касаещи кабинетите на лекуващи лекари.
След разгорещени дебати общинарите решиха да отдадат под наем части от имоти общинска собственост за поставяне на преместваем обект, тип павилион или лавка, съгласно одобрена схема по чл. 56 от Закона за устройство на територията.
В края на заседанието беше приета и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. По време на заседанието бяха разгледани и приети общо осем докладни записки.

 

 

 

Мина публичното обсъждане на общинския бюджет на Кубрат за 2021 г. Мина публичното обсъждане на общинския бюджет на Кубрат за 2021 г. Мина публичното обсъждане на общинския бюджет на Кубрат за 2021 г.

Назад