Информация за изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура – СОУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат”   На 26.09.2018 г. Община Кубрат в качеството си на бенефициент стартира изпълнението на проект „Ремонтни работи в СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“, финансиран с Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 17/07/2/0/00087/23.10.2017 г. между Община Кубрат и Държавен фонд „Земеделие“ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Общата стойност на проекта е 546 575,09 лв., от които 464 588,83 лв. европейско и 81 986,26 лв. национално съфинансиране.
   Главна цел на проекта е извършване на ремонтни дейности по обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на корпуси № 1, № 2, № 3 и пристройка към № 3 на СУ „Хр. Ботев“, гр. Кубрат.
   Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са строително-монтажни работи по покрив, подпокривни пространства, фасади и подмяна на съществуваща дограма.
   Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
   - Повишаване на енергийната ефективност на корпуси № 1, № 2, № 3 и пристройка към № 3 на СУ „Хр. Ботев“, гр. Кубрат;
   - Подобряване качеството на учебния процес;
   - Оптимална жизнена среда;
   - Чиста околна среда.

 

 

Информационна брошура за проекта „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура – СОУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад