Начало » Общинска администрация » Награди и отличия

 

Награди и отличия

През месец Февруари 2006 г. Института за публична администрация и европейска администрация – София обяви национален конкурс за постижения в областта на електронното правителство. Във връзка с това беше разработен проект на тема „Предоставяне по електронен път на качествени, икономически ефективни и леснодостъпни административни услуги на гражданите и бизнеса”. За целта беше разработен модул „On-Line услуги” на Web сайта на общината – www.kubrat.bg.

 

Община Кубрат беше удостоена с почетна грамота за принос в модернизирането на администрацията лично от г-н Николай Василев – министър на държавната администрация и административната реформа.

 

Почетна грамота от ИПАЕИ

 

 

Ежегодно Фондацията за реформа в местното самоуправление обявява конкурс за иновационни практики в общините. Целта на този проект е последователното насърчаване, събиране, публикуване и широко разпространяване на новаторски практики, които стимулират находчивостта и обмяната на опит в българското местно самоуправление чрез своя проект "Иновационни практики в България".

 

През отчетният период бяха представени и одобрени за публикуване в Интернет страницата, в раздел „Иновационни практики” множество иновационни практики в областта на административното, информационно и финансово обслужване в общината, някои от които са:

 

1. „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез Центърa за услуги и информация на граждани в Общинска администрация - Кубрат.

 

2. „Предоставяне по електронен път на качествени, икономически ефективни и леснодостъпни административни и технически услуги на гражданите и бизнеса, чрез електронни формуляри за съответните услуги”. Фондацията за реформа за местно самоуправление номинира тази практика за иновационна за седмицата 04.12.2006 г. – 10.12.2006 г.

 

3. „Изграждане на Интранет информационна система за съставяне и отчитане на местния бюджет в Община Кубрат”.

 

4. „Локален Интранет информационен портал – концепция за информационно осигуряване на дейността на Общинската администрация – Кубрат”.

 

 

Община Кубрат, заедно с още девет администрации, получиха от министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев отличия за добра практика по време на Националната конференция „Добрите практики за качество в административното обслужване”.

 

Целта на конференцията, която се организира по проекта на МДААР „Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите", финансиран по Оперативната програма „Административен капацитет", е именно отличените администрации да представят своя успешен опит.

 

Отличието на Община Кубрат е присъдено в категорията „Приложение на иновационни информационни системи". Идеята на проекта е "Локален интернет портал - концепция за информационно осигуряване на дейността на Общинска администрация - Кубрат.

 

Селекцията на добрите практики е направена сред общо 24 получени предложения от оценителна комисия, в която са включени представители на министерството, на Института по публична администрация, на Асоциация „Прозрачност без граници" и университетски преподаватели, преподаващи в областта на публичната администрация. Оценяването е направено по следните основни критерии:

 

1. Подобряване и опростяване организацията на работа на администрацията.

 

2. Повишаване на достъпността и прозрачността на административното обслужване и качеството на обслужването на гражданите и бизнеса.

 

3. Използване на иновативни подходи за реализация на практиката.

 

4. Включване на всички заинтересовани страни в процеса на реализация.

 

5. Пълно и добро структуриране и описание на информацията за практиката.

 

6. Ясно дефинирани цели на практиката.

 

7. Ясно представени резултати от въвеждането на практиката.

 

Грамота от МДААР

 

 

На 14.07.2009 г., в гр. София, „Фондация за прозрачни регламенти” връчи приза „Най-прозрачна общинска администрация” за 2008 г. на Община Кубрат на национална конференция с участието на над 500 представители на общинските и областните администрации и неправителствени организации от цялата страна. И въпреки че остана в сянката на откриването на 41-вото Народно събрание, събитието бе уважено от представители на Съвета на Европа, Представителството на ЕК в България, МДААР и кмета на гр. Ниш.

 

Целта на наградата е да идентифицира и да покаже пред широката общественост, пред отговорните институции в нашата страна и ЕС добрите практики от дейността на българската администрация и положителния ефект от партньорството й с неправителствения сектор. Чрез тази награда ще се повишава прозрачността, отчетността и контролът над държавната и общинската администрация от страна на гражданското общество.

 

Номинирането и класирането на кандидатите е извършено от комисия с председател арх. Белин Моллов въз основа на резултатите от национално представително социално-психологическо изследване, извършено от Агенция „Еврика” по проект на „Фондация за прозрачни регламенти” - «Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и добро управление» по приоритетна ос 1.2. «Прозрачна и почтена държавна администрация» на ОП «Административен капацитет», съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

 

Грамота от Фондация за прозрачни регламенти

 

Почетна грамота от Фондация за прозрачни регламенти

 

Почетна грамота от Фондация за прозрачни регламенти