Начало » Административно обслужване » Административни услуги по дейности

 

Административни услуги по дейности

  Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
  Правни и административно-технически услуги
  Административни услуги Нотариална дейност
  Търговия, туризъм, транспорт
  Административно-технически услуги Общинска собственост
  Селско стопанство и екология
  Зелена система
  Местни данъци и такси
  Социални дейности
  Административно-технически услуги Устройство на територията
  Кадастър
  Контрол по строителството
  Реклама

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
В СИЛА ОТ 02.01.2020 ГОД.

 

ОБЩИНА КУБРАТ

АДРЕС: УЛ.”КНЯЗ БОРИС І” № 1

 

БАНКА: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД КЛОН РАЗГРАД

ОФИС – КУБРАТ

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00

 

№ по ред Наименование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане
1 Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
2 Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
3 Данък върху наследствата 44 22 00
4 Данък върху превозните средства 44 23 00
5 Такси за битови отпадъци 44 24 00
6 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
7 Туристически данък 44 28 00
8 Други данъци 44 34 00
9 Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
10 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 44 40 00
11 Приходи от наеми на имущество 44 41 00
12 Приходи от наеми на земя 44 42 00
13 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
14 Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
15 Дивидент 44 48 00
16 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
17 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
18 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
19 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
20 Приходи от продажби на земя 44 56 00
21 Приходи от концесии 44 57 00
22 Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
23 Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
24 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 44 65 00
25 Други неданъчни приходи 44 70 00
26 Такси за технически услуги 44 80 01
27 Такси за ползване на детски градини 44 80 02
28 Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване 44 80 03
29 Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
30 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
31 Такси за административни услуги 44 80 07
32 Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
33 Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
34 Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
35 Такси за гробни места 44 80 11
36 Такси за притежаване на кучета 44 80 13
37 Други общински такси 44 80 90
38 Приходи по Закона за опазване на околната среда 44 80 81
39 Неразпределени общински приходи за операции по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ 44 88 44
40 Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06 / 2006 г.) 44 88 66

 

РАЗМЕР НА ДАНЪКА ПРИ ВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО – 2,5%