Начало » Административно обслужване » Административно-технически услуги Общинска собственост

 

Административно-технически услуги Общинска собственост

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот Заявление Информация
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти Заявление Информация
2059 Издаване на заповед за изземване на имот Заявление Информация
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост Заявление Информация
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти Заявление Информация
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Заявление Информация
2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение Заявление Информация
2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове Заявление Информация
2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка Заявление Информация
Доброволна делба на недвижими имоти между Община Кубрат и физически или юридически лица   Информация
Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект Заявление Информация
Издаване на удостоверение за липса на задължения по сключени правни сделки по управление и разпореждане с общински имоти Заявление Информация
Издаване на удостоверения по чл. 66, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността за правна сделка със съсобствен имот Заявление Информация
Изкупуване на право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж Заявление Информация
Прекратяване на съсобственост на недвижими имоти между община и физически или юридически лица Заявление Информация
Удължаване срока на договори, съгласно чл. 17, ал. 4 от Наредба №4 на Общински съвет - Кубрат Заявление Информация
Удължаване срока на договори, съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба №4 на Общински съвет - Кубрат Заявление Информация
Учредяване възмездно право на ползване върху недвижими имоти и вещи общинска собственост   Информация
Учредяване на право на надстрояване и пристрояване върху недвижими имоти и вещи общинска собственост   Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: Централна Кооперативна Банка АД клон Разград, офис Кубрат

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00

Код за вид плащане: 448007