Начало » Публични регистри » Регистър на обществените поръчки

 

Регистър на обществените поръчки

Описание
1Извършване на ежедневна физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на сградата на Общинска администрация Кубрат и денонощна екоохрана на територията на гр. Кубрат и селата в Общината, за период от една календарна година
2Доставка на два броя автомобили за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги” – гр. Кубрат
3Изработка на инвестиционен проект за обект: Рехабилитация на детски площадки и съоръженията към тях в детски заведения на територията на Община Кубрат, обл. Разград
4Разработване на технически проекти за внедряване на препоръчаните енергоспестяващи мерки и съпътстващите ги строителни и монтажни работи, изготвяне на количествено-стойностни сметки и анализи на цените по ресурси за обект: СОУ „Хр. Ботев” – гр. Кубрат
5Подготовка на формуляр за кандидатстване и приложения към него, окомплектоване на апликационен пакет съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване и изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в съответствие с националното законодателство в тази област – ЗОП и НВМОП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини” за обект: СОУ „Хр. Ботев” – гр. Кубрат