Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В19

 

Метод на приватизация - Публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта

Самостоятелен обект - Кафе-аперитив и склад, със застроена площ 128 (сто двадесет и осем) кв.м и тоалетна със застроена площ 10 (десет) кв.м., на минус първи етаж.

Данни за местонахождението

с. Юпер, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. "Георги Бенковски" № 1, Самостоятелен обект - Кафе-аперитив и склад, със застроена площ 128 кв. м. и тоалетна със застроена площ 10 кв. м., на минус първи етаж в двуетажна масивна сграда, построена в общински УПИ с № І-За озеленяване, автоспирка и магазин (римско едно) от кв.76а (седемдесет и шест буква “а“), по ПУП на с. Юпер, одобрен със заповед № 618 / 1967 г. и променен със заповед № 261 / 2000 г. Съседи на обекта в сградата: над обекта – автоспирка. Съседи и граници на УПИ № І: североизток- улица Вежен, югоизток-улица Георги Бенковски, северозапад-улица Чая.

Адрес

с. Юпер, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. "Георги Бенковски" № 1

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

Решение № 353 от Протокол № 35 от 20.12.2017 г. на Общински съвет - Кубрат

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

20.12.2017 г.

Брой на "Държавен вестник", в който то е обнародвано

12

Дата на "Държавен вестник", в който то е обнародвано

06.02.2018 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на "Държавен вестник", в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

няма

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

353

Дата на решението за определяне на метод

20.12.2018 г.

Брой на "Държавен вестник", в който то е обнародвано

12

Дата на "Държавен вестник", в който то е обнародвано

06.02.2018 г.

Дата на провеждане на търга

08.03.2018 г.

Начална цена

22 000.00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

Ди Вуоло Коррадо – 22 000.00 лв

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

Договор от 27.03.2018 г.

Данни за купувача

Наименование

Ди Вуоло Коррадо

Седалище

Адрес

гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. "Ниш" № 26

Номер на фирмено дело

 

Булстат

Данъчен номер

 

Цена

22 000.00 лв.

Срок на плащане

 

Схема на плащане

 

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

27.03.2018 г.

Други данни по преценка на органа на приватизация