Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В18

 

Метод на приватизация - Публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта

Самостоятелно обособен обект – „Кафе еспресо“ със застроена площ 48,20 кв.м.(четиридесет и осем цяло и двадесет) и маза с площ от с площ 24,75(двадесет и четири цяло и седемдесет и пет) кв.м. от сграда с номер 201(двеста и едно)

Данни за местонахождението

Самостоятелно обособен обект – „Кафе еспресо“ със застроена площ 48,20 кв.м.(четиридесет и осем цяло и двадесет) и маза с площ от с площ 24,75(двадесет и четири цяло и седемдесет и пет) кв.м. от сграда с номер 201(двеста и едно) в с. Тертер, общ. Кубрат, с административен адрес: с. Тертер, общ. Кубрат, ул. „Ал.Стамболийски“ № 29. Съседи на обекта в сградата: ляво – самостоятелно обособен обект - църковен храм, останалите страни свободна площ на парцела. Сградата с номер 201 е построена в общински УПИ № ІІІ–Парк (три римско) от кв. 20(двадесет) по плана на с. Тертер, одобрен със Заповед № 232/1996 г. при съседи и граници: улица, УПИ ІІ-Здравна служба, УПИ І-фурна, улица, земи извън регулация, УПИ ХІІІ - за общински нужди, УПИ ХІІ-192, УПИ Х-193, улица, УПИ VІІІ-196, УПИ VІІ-197, УПИ VІ-198, УПИ V-199, УПИ ІV-200, улица.

Адрес

с. Тертер, общ. Кубрат, обл. Разград

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

525

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

29.07.2011 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

69

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

08.09.2011 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

няма

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

525

Дата на решението за определяне на метод

29.07.2011 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

69

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

08.09.2011 г.

Дата на провеждане на търга

28.09.2010 г.

Начална цена

11500,00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

ЕТ „Емили-Сюлейман Чалък“ - 11 500.00 лв.

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

14.10.2011 г.

Данни за купувача

Наименование

ЕТ „Емили-Сюлейман Чалък“

Седалище

с. Мъдрево, общ. Кубрат, обл. Разград,
ул. „Хан Кубрат” 16

Адрес

с. Мъдрево, общ. Кубрат, обл. Разград,
ул. „Хан Кубрат” 16

Номер на фирмено дело

 

Булстат

ЕИК 116011526

Данъчен номер

 

Цена

11500.00 лв.

Срок на плащане

 

Схема на плащане

 

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

14.10.2011 г.

Други данни по преценка на органа на приватизация