Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В17

 

Метод на приватизация - Публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта

Самостоятелен обект в сграда – магазин, със застроена площ от 89 кв. м., ведно с 2,80 % ид.ч. от общите части на сградата.

Данни за местонахождението

Самостоятелен обект в сграда – магазин с идентификатор 40422.504.558.2.2  по кадастрална карта на гр. Кубрат, одобрена със Заповед РД18-7/14.02.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, гр. Кубрат. Самостоятелният обект попада в сграда с идентификатор 40422.504.558.2, която сграда се намира в поземлен имот 40422.504.558 със стар идентификатор УПИ VІІІ от кв. 50а по ПУП на гр. Кубрат, одобрен със Заповед № 551/1980г. Съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 40422.504.558.2.4, 40422.504.558.2.1; под обекта няма; над обекта: 40422.504.558.2.9,40422.504.558.2.10.

Адрес

гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител”  № 18

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

390

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

16.06.2010 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

57

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

27.07.2010 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

№284/09.04.2010 год.

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

390

Дата на решението за определяне на метод

16.06.2010 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

57

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

27.07.2010 г.

Дата на провеждане на търга

17.08.2010 г.

Начална цена

81700,00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

1.Атанас Здравков Атанасов - 82700.00 лв.

2.Галин Иванов Димков - 81700.00лв.

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

16.09.2010 г.

Данни за купувача

Наименование

Атанас Здравков Атанасов

Седалище

Адрес

гр. Кубрат, ул. “Цар Освободител” №18, вх. Б, ет. 3, ап. 25

Номер на фирмено дело

 

Булстат

 

Данъчен номер

 

Цена

82700.00 лв.

Срок на плащане

 

Схема на плащане

 

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

16.09.2010 г.

Други данни по преценка на органа на приватизация