Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В16

 

Метод на приватизация - Публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта

УПИ № VІІІ от кв.75 с  площ  от 2852кв.м.  по плана на гр.Кубрат и изградените в него 2 бр. басейни и др. сгради.

Данни за местонахождението

гр. Кубрат, УПИ VІІІ от кв.75, обл. Разград

Адрес

гр. Кубрат

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

7

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

10.10.2002 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

105

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

08.11.2002 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

няма

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

12

Дата на решението за определяне на метод

02.11.2005 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

94

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

25.11.2005 г.

Дата на провеждане на търга

16.12.2005 г.

Начална цена

54300,00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

Георги Русев Георгиев - 54300.00 лв.

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

19.01.2006 г. - сключен предварителен договор

Данни за купувача

Наименование

Георги Русев Георгиев

Седалище

Адрес

гр. Кубрат, ул. “Христо Смирненски” №12

Номер на фирмено дело

 

Булстат

 

Данъчен номер

 

Цена

54300.00 лв.

Срок на плащане

Разсрочено: до 19.01.2008 г.

Схема на плащане

В деня на сключване на предварителния  договор -  46 837лв.,  а останалата част на  две равни  вноски  + ОЛП на БНБ.

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

След окончателното изплащане.

Други данни по преценка на органа на приватизация