Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В14

 

Метод на приватизация - Публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта

Магазин 2, гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител“ № 16, парцел VІІІ, кв. 50А по плана на гр. Кубрат          

Данни за местонахождението

гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител“ № 16, парцел VІІІ, кв. 50А по плана на гр. Кубрат          

Адрес

гр.Кубрат, обл. Разград  

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

17

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

18.02.2002 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

30

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

22.03.2002 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

няма

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

17

Дата на решението за определяне на метод

18.02.2002 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

30

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

22.03.2002 г.

Дата на провеждане на търга

25.04.2002 г.

Начална цена

30100,00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

Шинаси Вели Ахмед - 30100,00 лв.

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

09.05.2002 г.

Данни за купувача

Наименование

Шинаси Вели Ахмед

Седалище

 

Адрес

с. Беловец, общ. Кубрат, ул. „Еделвайс“  № 6

Номер на фирмено дело

 

Булстат

 

Данъчен номер

 

Цена

30100,00 лв.

Срок на плащане

 

Схема на плащане

 

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

09.05.2002 г.

Други данни по преценка на органа на приватизация