Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В13

 

Метод на приватизация - Публичен търг

Наименование на обекта

УПИ №І от кв.29 - „Бивше училище” с. Задруга

Данни за местонахождението

с. Задруга, УПИ №І от кв.29

Адрес

с. Задруга, ул.Хан Аспарух №39

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

7

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

10.10.2002 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

105

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

08.11.2002 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

 

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

 

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

 

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

 

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

27

Дата на решението за определяне на метод

17.02.2006 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

26

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

28.03.2006 г.

Дата на провеждане на търга

18.04.2006 г.

Начална цена

7500,00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

Мехмед Мехмед Мутиш - 7500 лв.

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

Договор от 17.05.2006 г.

Данни за купувача

Наименование

Мехмед Мехмед Мутиш

Седалище

гр. Кубрат, ул. Хан Крум №36

Адрес

гр. Кубрат, ул. Хан Крум №36

Номер на фирмено дело

 

Булстат

 

Данъчен номер

 

Цена

7500 лв.

Срок на плащане

В деня на сключване на сделката

Схема на плащане

Няма

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

В деня на сключване на сделката

Други данни по преценка на органа на приватизация