Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В12

 

Метод на приватизация - Публичен търг

Наименование на обекта

Общински нежилищен имот, представляващ бивш Младежки дом

Данни за местонахождението

гр. Кубрат, УПИ VІ от кв.75

Адрес

гр. Кубрат, ул. Осми март №6

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

7

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

10.10.2002 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

105

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

08.11.2002 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

 

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

 

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

 

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

 

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

13

Дата на решението за определяне на метод

30.01.2006 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

21

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

10.03.2006 г.

Дата на провеждане на търга

31.03.2006 г.

Начална цена

103500,00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

1. "Станеви" ЕООД - 104550 лв.

2. "Динамика-Инвест" АД - 103500 лв.

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

Предварителен договор от 05.04.2006 г.

Данни за купувача

Наименование

„СТАНЕВИ” ЕООД

Седалище

гр. Кубрат, ул. Страцин №18

Адрес

гр. Кубрат, ул. Страцин №18

Номер на фирмено дело

350 / 2004 год.

Булстат

116558844

Данъчен номер

1174089333

Цена

104550 лв.

Срок на плащане

Разсрочено на ІV - вноски.

До 05.04.2010 г.

Схема на плащане

В деня на сключване на предварителния договор 30% от цената-31 365лв.,а останалата част на четири вноски+ОЛП  на БНБ

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

След окончателното изплащане и сключване на друг окончателен договор.

Други данни по преценка на органа на приватизация