Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В11

 

Метод на приватизация - Публичен търг

Наименование на обекта

УПИ № VІІІ от кв.75 с площ от 2852 кв.м. по плана на гр. Кубрат и изградените в него 2 бр. басейни и др. сгради

Данни за местонахождението

гр. Кубрат, УПИ ІІ от кв.75

Адрес

гр. Кубрат, УПИ ІІ от кв.75

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

7

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

10.10.2002 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

105

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

08.11.2002 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

 

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

 

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

 

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

 

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

12

Дата на решението за определяне на метод

02.11.2005 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

94

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

25.11.2005 г.

Дата на провеждане на търга

16.12.2005 г.

Начална цена

54330,00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

Георги Русев Георгиев – 54330,00 лв.

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

Предварителен договор от 19.01.2006 г.

Данни за купувача

Наименование

Георги Русев Георгиев

Седалище

 

Адрес

 

Номер на фирмено дело

 

Булстат

 

Данъчен номер

 

Цена

54330,00 лв.

Срок на плащане

Разсрочено до 19.01.2008 г.

Схема на плащане

В деня на сключване на предварителния договор – 46837,00 лв., а останалата част на две равни вноски + ОЛП на БНБ  

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

След окончателното изплащане и сключване на друг окончателен договор.

Други данни по преценка на органа на приватизация