Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В10

 

Метод на приватизация - Публичен търг

Наименование на обекта

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - КАФЕ-АПЕРИТИВ

Данни за местонахождението

гр.Кубрат, УПИ ІІ от кв.75 разположен в сутерена на сграда, в югоизточната и част

Адрес

гр. Кубрат,ул. Цар Иван Асен ІІ №4

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

19

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

18.02.2005 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

23

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

18.03.2005 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

 

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

няма

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

 

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

 

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

18

Дата на решението за определяне на метод

20.05.2005 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

49

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

14.06.2005 г.

Дата на провеждане на търга

21.07.2005 г.

Начална цена

30000,00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

1. ЕТ „МОНИКА – 91 – Детелина Георгиева” – 40200,00 лв.

2. Милен Недков Георгиев –

39900,00 лв.

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

Предварителен договор от 09.04.2008 г.

Данни за купувача

Наименование

ЕТ „МОНИКА – 91 – Детелина Георгиева”

Седалище

гр. Кубрат, ул. Елин Пелин №4

Адрес

гр. Кубрат, ул. Елин Пелин №4

Номер на фирмено дело

322 / 1991 г. 

Булстат

826015597

Данъчен номер

1172003458 

Цена

40200,00 лв.

Срок на плащане

50% от цената 20100,00 лв., в деня на подписване на предварителен договор - 22.08.2005 г.; Останалите 50% от продажната цена в размер на 20100,00 лв., - на четири вноски.

Схема на плащане

Първа вноска до 28.02.2006 г. - 5025,00 лв.;
Втора вноска до 31.08.2006 г. - 5025,00 лв.;
Трета вноска до 28.02.2007 г. - 5025,00 лв.; Четвърта вноска до 31.08.2007 г. – 5025,00 лв.;

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

09.04.2008 г.

Други данни по преценка на органа на приватизация