Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В9

 

Метод на приватизация - Публичен търг

Наименование на обекта

Южна част от масивна едноетажна сграда – с. Беловец

Данни за местонахождението

с. Беловец, кв. 61, пл. № 365

Адрес

с. Беловец

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

7

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

10.10.2002 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

105

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

08.11.2002 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

 

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

 

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

 

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

 

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

 

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

9

Дата на решението за определяне на метод

25.08.2004 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

86

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

01.10.2004 г.

Дата на провеждане на търга

01.11.2004 г.

Начална цена

10000,00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

Любен Йорданов Иванов – 10000,00 лв.

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

23.11.2004 г.

Данни за купувача

Наименование

Любен Йорданов Иванов

Седалище

с. Беловец

Адрес

с. Беловец, ул. Васил Левски №22

Номер на фирмено дело

 

Булстат

 

Данъчен номер

 

Цена

10000,00 лв.

Срок на плащане

В деня на сключване на сделката

Схема на плащане

няма

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

В деня на сключване на сделката

/23.11.2004 г./

Други данни по преценка на органа на приватизация