Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В8

 

Метод на приватизация -  Публичен търг

Наименование на обекта

Част от сутерен в административна сграда с. Бисерци

Данни за местонахождението

с. Бисерци,  парцел VІІІ от кв.41

Адрес

с. Бисерци,  парцел VІІІ от кв.41

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

7

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

10.10.2002 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

105

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

08.11.2002 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

няма

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

24

Дата на решението за определяне на метод

06.03.2003 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

30

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

01.04.2003 г.

Дата на провеждане на търга

07.05.2003 г.

Начална цена

8843,00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

1. Шурай Исмет Ефраим – 8943,00 лв.

2. Елдар Илиязов Фейзиев

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

19.05.2003 г.

Данни за купувача

Наименование

Шурай Исмет Ефраим

Седалище

с. Бисерци

Адрес

с. Бисерци ул. “Средна Гора” № 21

Номер на фирмено дело

 

Булстат

 

Данъчен номер

 

Цена

8943.00 лв.

Срок на плащане

19.11.2003 г.

Схема на плащане

19.05.2003 г. – 4471,50 лв.

19.06.2003 г. – 745,25 лв.

19.07.2003 г. – 745,25 лв.

19.08.2003 г. – 745,25 лв.

19.09.2003 г. – 745,25 лв.

19.10.2003 г. – 745,25 лв.

19.11.2003 г. – 745,25 лв.

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

19.05.2003 г.

Други данни по преценка на органа на приватизация