Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В7

 

Метод на приватизация -  Публичен търг

Наименование на обекта

Част от “Автоспирка” с. Беловец

Данни за местонахождението

с. Беловец, кв. 14

Адрес

с. Беловец

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

7

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

10.10.2002 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

105

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

08.11.2002 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

няма

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

24

Дата на решението за определяне на метод

06.03.2003 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

30

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

01.04.2003 г.

Дата на провеждане на търга

07.05.2003 г.

Начална цена

4446,00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

1.    Шерафедин  Илми Юсеин – 4596,00лв.

2.    Шенаси Вели Ахмед – 4546,00 лв.

3.    Илияз Ислям Мехмед – 4446,00 лв.

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

20.05.2003 г.

Данни за купувача

Наименование

Шерафедин Илми Юсен 

Седалище

с. Беловец

Адрес

с. Беловец, ул. Искър №24

Номер на фирмено дело

 

Булстат

 

Данъчен номер

 

Цена

4596,00 лв.

Срок на плащане

20.07.2003 г.

Схема на плащане

І – вноска 2298,00 лв. на 20.05.2003 г.

ІІ – вноска 2298,00 лв. на 20.07.2003 г.

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

20.05.2003 г.

Други данни по преценка на органа на приватизация