Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В5

 

Метод на приватизация -  Публичен търг

Наименование на обекта

Канцелария, гр. Кубрат

ул. Цар Освободител №1

Данни за местонахождението

гр.Кубрат, ул. Цар Освободител №1

Адрес

гр.Кубрат, ул. Цар Освободител №1

Дружество от което е обособената част

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

24

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

06.03.2003 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

30

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

01.04.2003 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

няма

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

24

Дата на решението за определяне на метод

06.03.2003 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

30

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

01.04.2003 г.

Дата на провеждане на търга

07.05.2003 г.

Начална цена

3150.00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

ЕТ “Д-р Ивайло Димитров – АПСП – ИП” – 3150.00 лв.

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

20.05.2003 г.

Данни за купувача

Наименование

ЕТ “Д-р Ивайло Димитров – АПСП - ИП”

Седалище

с. Бисерци, общ. Кубрат

Адрес

с. Бисерци, ул. Здравец №5

Номер на фирмено дело

№ 102/2003 год.

Булстат

116547787

Данъчен номер

1172018080

Цена

3150.00 лв.

Срок на плащане

20.07.2003 г.

Схема на плащане

20.05.2003 г. – 1575.00 лв.

20.07.2003 г. – 1575.00 лв.

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

20.05.2003 г.

Други данни по преценка на органа на приватизация