Партида B

Данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1, ал.2, т.3 ЗПСК

 

Публично досие № В2

 

Метод на приватизация -  Публичен търг

Наименование на обекта

“Автоспирка”

Данни за местонахождението

с. Задруга, кв.6, обл. Разград

Адрес

с. Задруга, кв.6, обл. Разград

Дружество от което е обособената част

Няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

7

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

10.10.2002 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

105

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

08.11.2002 г.

Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството

няма

Данни за реституционните искове

Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива

няма

Номер на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Дата на решението за откриване на процедура за приватизация

 

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

 

Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК

 

Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя

няма

Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК

няма

Приватизация чрез Публичен търг

Номер на решението за определяне на метод

9

Дата на решението за определяне на метод

25.08.2004 г.

Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

01.10.2004 г.

Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано

86

Дата на провеждане на търга

01.11.2004 г.

Начална цена

3000.00 лв.

Крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга

1. ЕТ “ПАС МЕТАЛ” - 3030,00 лв.

Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК

 

Дата на подписване на приватизационния договор

03.12.2004 г.

Данни за купувача

Наименование

“ПАС-МЕТАЛ-КАДИР КАДИР”

Седалище

гр. КУБРАТ

Адрес

гр. КУБРАТ ул. Страцин 22

Номер на фирмено дело

357/1990

Булстат

826004202Е

Данъчен номер

1172002516

Цена

3030.00 лв.

Срок на плащане

В деня на подписване на договора

Схема на плащане

няма

Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете

В деня на подписване на договора

Други данни по преценка на органа на приватизация