Начало » Публични регистри » Публичен регистър по приватизация

 

Публичен регистър по приватизация

с данни за процеса на приватизация на общински търговски дружества, обособени части и обекти по чл. 1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК и за процеса на следприватизационен контрол, реализирани в съответствие със ЗПСК

 

 

Създаването и воденето на публичния регистър е на основание:

 

• Чл. 29, ал.2 от ЗПСК;

 

• Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, ДВ, бр. 70 от 08.08.2003 г.

 

Публичният регистър се състои от два основни раздела:

 

І. Раздел "Приватизация", който отразява процесите на приватизация, осъществяван от ПОАП след влизане в сила на ЗПСК състои се от следните партиди:

 

• Партида А - с данни за дружествата с общинско участие в капитала

 

Партида B - с данни за общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на ОТД, които се използват за стопански цели, както и обекти на строителството, невключени в имуществото на ОТД

 

ІІ. Раздел "Следприватизационен контрол", който отразява осъществявания следприваизационен контрол. Състои се от следните партиди:

 

• Партида C - с данни за приватизационните договори, подлежащи на приватизационен контрол, сключени преди влизането в сила на ЗПСК

 

• Партида D

 

с данни за приватизационните договори, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени след влизането в сила на ЗПСК

 

 

 

 

Партида B

 

с данни за общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на ОТД, които се използват за стопански цели, както и обекти на строителството, невключени в имуществото на ОТД

 

ОписаниеПреглед
1Част от бивше пълномощничество – с. БеловецВерсия за преглед
2“Автоспирка” – с. ЗадругаВерсия за преглед
3Смесен магазин – част от „Автоспирка” – с. ЗвънарциВерсия за преглед
4“Битов комбинат” – обект № 3 – с. СеварВерсия за преглед
5Канцелария, гр. Кубрат, ул. "Цар Освободител" № 1Версия за преглед
6Основи на “Партиен дом”, гр. КубратВерсия за преглед
7Част от “Автоспирка” – с. БеловецВерсия за преглед
8Част от сутерен в административна сграда – с. БисерциВерсия за преглед
9Южна част от масивна едноетажна сграда – с. БеловецВерсия за преглед
10Самостоятелен обект - Кафе - аперитивВерсия за преглед
11УПИ №VІІІ от кв.75 с площ от 2852 кв.м. по плана на гр. Кубрат и изградените в него 2 бр. басейниВерсия за преглед
12Общински нежилищен имот, представляващ бивш Младежки домВерсия за преглед
13УПИ №І от кв.29 - „Бивше училище” с. ЗадругаВерсия за преглед
14Магазин 1, гр. Кубрат, кв. 50А, парцел VIII по плана на гр. КубратВерсия за преглед
15Масивна едноетажна сграда Младежки дом "Пулс" гр. КубратВерсия за преглед
16Басейн и дворно място, гр. КубратВерсия за преглед
17Самостоятелен обект в сграда – магазин с идентификатор 40422.504.558.2.2 по КК на гр. КубратВерсия за преглед
18Самостоятелно обособен обект – „Кафе еспресо“ с. ТертерВерсия за преглед
19Самостоятелен обект - Кафе-аперитив и склад с. ЮперВерсия за преглед