Начало » Публични регистри » Приватизационен план на Община Кубрат

 

Приватизационен план на Община Кубрат

Списък по чл. 3, ал. 2, изречение второ на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) /ДВ бр. 28/2002 г./ на общинско имущество, което ще се обявява за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК приет с Решения №№ 6, 7 от Протокол № 27/10.10.2002 г., допълнен с Решение № 26 от Протокол № 32/22.07.2003 г. и допълнен с Решение № 333 от Протокол № 25/29.01.2010 г. на Общински съвет - гр. Кубрат

 

Описание на обекта
1Гараж № 12, гр. Кубрат, кв. 74, парц. I, по плана на гр. Кубрат, бл. “Тервел”, описан в АОС № 40/19.06.1997 г.;
2“Разсадник” с обща площ 71562 кв.м., гр. Кубрат, извън регулация, описан в АОС № 87/22.04.1998 г.;
3“Оранжерия” с обща площ 10783 кв.м., гр. Кубрат, извън регулация, описан в АОС № 88/22.04.1998 г.;
4“Автоспирка’, с. Юпер, пл. № 238 по плана на с. Юпер, описана в АОС 257/18.03.1998 г.;
5“Баня и фурна”, с. Юпер, кв. 36, парц. ІV, пл. № 489 и дворно място от 975 кв.м., описани в АОС № 266/27.02.1998 г.;
6“Меден Кладенец – Кубрат” ООД, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ № 72, регистрирано по ФД № 45 от 1991 г. по описа на Разградски окръжен съд;
7Недвижим имот, представляващ сграда трафопост, със застроена площ от 51 кв.м. построена в държавно място – парцел (УПИ) XXI от кв. 61 по плана на село Бисерци одобрен със Заповеди №№ 573/1984 г. и 256/1996 г., описан в АОС № 1293/24.06.2003 г.;
8Самостоятелен обект на минус първи етаж в сграда с административен адрес с. Мъдрево, ул. “Хан Кубрат” № 75, построена в общински УПИ с № V-Комбинирана сграда от кв. 21, представляващ ДИСКОТЕКА, с площ 273,90 кв.м., АЧОС № 6518 / 19.12.2017 г.