O - 000325

Общинска концесия за микроязовир "Божурово - 1", област Разград, община Кубрат, населено място Божурово, предоставена от кмета на община Кубрат на ЕТ "Чико-Ф -Зейнал Ферадов", гр.Кубрат с БУЛСТАТ 826005083 за срок от 20 години от 05.12.2001 г.

 


Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия №6 от 03.07.2001 - ОБЩИНА ГР. КУБРАТ ОБЛАСТ РАЗГРАД РЕШЕНИЕ №6 от 03.07.2001 г.

На основание чл.69, т.2, чл.71, ал.1, т.1 и 2, ал.2; чл.72 от ЗОС и чл.7, ал.1 и 2 от Наредбата за предоставяне на общински концесии, Общински съвет гр. Кубрат:
1. Открива процедура за предоставяне на концесия за срок от 20 години на следните водоеми /микроязовири/ публична общинска собственост:

Водоем Кад№ АОС, № Дка Депозит, лв
1 ."Божурово-1 "с.Божурово 000024 368 10,722 1100
2."Божурово-2"с.Божурово 000023 369 22,088 1200
З."3вънарци" с.Звънарци 000007 386 22,009 1700
4."Савин" с.Савин 000016 380 12,768 1000
5."Севар" с.Севар 000079 382 5,049 1000
6."Малката балама"с.Бисерци 000173 363 19,316 1200
7.'Голямата балама" с.Бисерци 000075 366 10,831 1200
8."Мръсния гьол" с.Бисерци 000071 365 33,101 2000
9."Под мръсния гьол" с.Бисерци 000217 364 26,791 1200
1О."Юпер"с.Юпер 000021 377 37,679 1700
11 ."Тертер" с.Тертер 000096 387 10,396 1300
12."Беловец" с.Беловец 000320 613 13,589 1000
13."Езеро Севар" с.Севар Кв. 64 180 18,000 1300
2. Концесионерът да се определи чрез провеждането на неприсъствен конкурс.
3. Утвърждава задължителни условия на концесионера:
да спазва изискванията относно, стопанисването и експлоатацията, предписани от комисията, извършваща ежегодни проверки на техническото състояние на язовирите, и конкурсната документация;
- да не предоставя на трети лица права върху язовира - предмет на концесията, и да не го обременява с никакви тежести / ипотеки, залози и други/;
- да провежда концесионните действия - предмет на договора, при спазване изискванията на екологичната нормативна уредба и цялото останало законодателство, засягащо концесията;
- след изтичането на срока на договора, да предостави обратно на концедента обекта - предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация.
- да предостави при поискване и необходимост вода от язовира, обект на концесията, за напояване на заложените селскостопански култури в количество, не застрашаващо отглежданата риба.
-да ползва язовира съгласно неговото предназначение и при необходимост от ремонт и ново строителство да извършва същите след писмено одобрение на концедента и след извършване на съгласуванията, предвидени в нормативните актове;
- да застрахова обекта на концесията, за своя сметка, в полза на Община Кубрат, съгласно Закона за застраховането.
4. Депозитът, за участие в конкурса се внася в касата на общинската администрация.
5. Основните права и задължения по концесията са подробно описани в проекто-договора за концесия.
6. Началният срок и условията за осъществяване на концесията, включително и задължителните подобрения, тече от датата на подписване на концесионния договор. Концесионерът задължително предвижда инвестиции за поддържане на доброто техническо състояние на обекта.
7. Видът и размерът на гаранциите - съгласно договора за концесия.
8. Определя еднократни концесионни възнаграждения при спечелване на концесията за концесионен обект съгласно приложение 1 от документацията.
9. Заявленията за участие в конкурса се подават до комисията по концесиите към Община Кубрат.
10. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурса и да сключи концесионен договор с определения за спечелил конкурса кандидат, одобрен с решение на Общинския съвет гр. Кубрат.

 

Решение за определяне на концесионер №10 от 16.11.2001 - РЕШЕНИЯ №№ 10, 11, 12, 13 Протокол № 21 от 16.11.2001 г. от заседание на Общински съвет на Обшина Кубрат

ОТНОСНО: Предложение за решение, относно определяне на концесионерите на общинските водоеми. Докл.: Ремзи Хал и лов - кмет на общината
С 14 гласа "ЗА" и 1 - "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", на основание свое решение № 18 от протокол № 18/03.07.2001 г.. Общинският съвет
РЕШИ:
10. Одобрява кандидатите за концесионери , класирани на първо място за отделните водоеми , както следва:
1. Микроязовир "БОЖУРОВО-1" с АОС № 368/15.08.2000 год.. представляващ имот № 000024 по плана за земеразделяне на с.Божурово
ЕТ "ЧИКО - Ф*' гр. Кубрат, представлявана от Зейнал Иджабиев Ферадов.
2.Микпоязовир "Божурово-2" с АОС № 369/15.08.2000 год., представляващ имот № 000023 по плана за земеразделяне на с.Божурово
ЕТ "Даниел Калчев" гр. Кубрат, представлявана от Даниел Стефанов Калчев.
З.Микпоязовир "Юпер" с АОС № 377/15.08.2000 год.. представляващ имот № 000021 по плана за земеразделяне на с.Юпер
"Петрола - М" ООД гр. Варна с управител Антон Иванов Арнаудов.
4.Микроязовир "Звънарци" с АОС № 386/15.08.2000 год- представляваш нмот № 000007 по плана за земеразделяне на сЛвънарци
КТ "Ссвгин Осман -Чава - 18" с. Звънарци. представлявана от Севгин Сеид Осман
С 11 гласа "ЗА" и 5 - "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", на основание свое решение № 18 от протокол № 18/03.07.2001 г.. Общинският съвет
РЕШИ:
11. Одобрява кандидатите за концесионери, класирани на първо място т отделните водоеми , както следва:
4.Микроязовир "Мръсния гьол" с АОС № 365/15.08.2000 год., представляващ имот № 000071 по плана за земеразделяне на с.Бисерцн
ЕТ "Елвет- Елдар Фейзиев". с. Бисерци, с представлявана от Елдар Илиязов Феи чие в.
5.Ммикроязовир "Под мръсния гьол" с АОС № 364/15.08.2000 год., представляващ имот № 000217 по плана за земеразделяне на с.Бисерци
ЕТ "Елвет- Елдар Фейзиев". с. Бисерци. с представлявана от Елдар Илиязов Фейзиев. Със 16 гласа "ЗА", Общинският съвет
РЕШИ:
12. Упълномощава Кмета на община гр.Кубрат ла сключи договори за концесия, с предмет на договора особено право на ползване върху общински водоеми, с одобрените и 1.1 концесионери в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общинския съвет гр.Кубрат.
13. Да се освободят внесените депозити за участие в конкурса на:
- ЕТ"Жоро Стил-Георги Иванов" с.Равно, класирал се на второ място
- ЕТ" КЕН-КЯШ-Музафер Кяшифов" с.Бисерци, класирал се на второ място
- ЕТ"С.В.Д.-Валери Хараламбиев" с. Юпер, не взел участие в конкурса.

 

Предмет на концесията

особено право на ползване върху недвижим имот с .№ 000024, общинска публична собственост

 

Срок на концесията

20

 

Дата на сключване на концесионния договор

05.12.2001

 

Дата на влизане в сила на концесионния договор

07.12.2001

 

 

Вид на обекта

воден обект

 

Наименование на обека

микроязовир "Божурово - 1"

 

Описание и границите на обекта

недвижим имот с .№ 000024, общинска публична собственост ' и представляващ концесионна площ: находящ се в землището на с. Божурово с ЕКНМ 05058. Микроязовирът е с дълбочина - 2,5 метра, височината на стената - 3,5 м., площ на язовира - 10,722 дка и площа на стената 0,750 дка, включително и сервитутна ивица - до 1 метър от очертанията на чашката, при максимално водно ниво, при граници и съседи съгласно АКТ за общинска публична собственост № 368 от 15.08.2000 г.:
- имот № 000089 - пасище мера;
- имот № 000085 - полски път;

 

Административна област

Разград

 

Община

Кубрат

 

Населено място

Божурово

 

Наименование на търговеца-концесионер

ЕТ "Чико-Ф -Зейнал Ферадов", гр.Кубрат

 

Националност на търговеца-концесионер

България

 

Седалище на търговеца-концесионер

гр.Кубрат, община Кубрат, област Разград

 

Адрес на управление на търговеца-концесионер

ул. "Боровец" № 2

 

Представителство на търговеца-концесионер

Зейнал Иджабиев Ферадов

 

Данни по фирмената регистрация

ф.д №314/1990 г. на Разградски окръжен съд

 

БУЛСТАТ на търговеца-концесионер

826005083

 

 

Наименование на органа, сключил концесионния договор

кмета на община Кубрат

 

Лице, представляващо органа

Ремзи Халилов Юсеинов

 

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор

кмета на община Кубрат

 

 

Имуществени права на концесионера

Чл.5. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
5 1. да ползва концесионната площ в предвидения в договора срок, с цел:
5.1.1 интензивно отглеждане на топлолюбиви видове сладководна риба;
5 1.2 отглеждане на водоплаваши птици със стопанско значение;
5.1.3. спортно възстановителна и туристическа дейност;
5.2. върху плодовете от обекта, предмет на концесията
5.3 върху плодовете от обекти, които той ще изгради със свои средства; 5.4. да предприеме самостоятелно съответните (правни и фактически) действия за постигане на, споразумение с лица, които препятстват или затрудняват осъществяването на концесията и изпълнение на договора за концесия чрез свои права, като предварително уведоми за това контролните органи по концесията. При предприемане на такива действия може да иска:
5.4.1 Общинският съвет, чрез компетентните органи да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията;
5.4.2. изменение на концесионния договор;
5.4.3.спиране за определено време действието на договора. Обезщетение за времето на спиране, по тази точка, на договора не се дължи на КОНЦЕДЕНТА.

 

Имуществени задължения на концесионера

Чл.6. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има задължение:
6.1. По опазване на околната среда:
6.1.1. всяка трета година от срока на концесията да извърша оценка на въздействието върху околната среда на обекти в експлоатация и осъществявани дейности към концесионния обект.
Оценката се предава в писмен вид на комисия "Концесии", към Общински съвет - Кубрат и задължително съдържа данни по Приложение № 1 към настоящия договор. Един екземпляр се изпраща в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ):
6.1.2. да възлага оценката по въздействието върху околната среда на независими експерти, лицензирани по реда на наредба, издадена от министъра на околната среда и водите;
6 1.3. да покрива разходите по оценките за въздействието върху околната среда; 6.1.4 да спазва предписанията на компетентните органи по обектите и дейностите във връзка с оценките по въздействието върху околната среда;
6.1.5. да не използва лицензи, патенти, оборудване и технологии, които създават опасност за замърсяване или увреждане на околната среда над границите на действащите норми и стандарти;
6.1.6. да обезщети причинените вреди от замърсяване или увреждане на околната среда до размера на средствата, необходими за възстановяване на последиците от тях;
6.1.7. да допуска упълномощени от КОНЦЕДЕНТА лица за контролиране опазването на околната среда в обекта на концесията и да предоставя нужната за контрола информация в срок и вид, определен от същите;
6.2. По стопанисване водата и обекта на концесията:
6.2.1 да предоставя нужното количество вода при борба с пожари;
6.2.2. с предимство да осигурява вода за питейно-битови нужди;
6.2.3. при изграждане на нови или преустрояване на съществуващи стопански обекти да внедрява технологии с най -малък разход и с максимално оборотно използване на водата;
6.2.4 да осигурява вода за напояване на земите около обекта на концесията и неговия отток, незастрашаващи живота на флората и фауната във водния обект;
6.2.5. без разрешение от КОНЦЕДЕНТА да не извършва строеж или провежда мероприятия, които могат да се отразят неблагоприятно върху естествения режим на водата, втока, оттока и качеството на същата;
6.2.6. да приведе в изправност и поддържа в технически изискуемите норми чашката, стената, изпускателите и преливника на обекта на концесията;
6.2.7. да изпълнява предписанията на компетентните органи по поддържането на техническата изправност на чашката, стената, изпускателите и преливника на обекта на концесията;
6 2 8. да покрие причинените вреди от техническата неизправност на чашката, стената, изпускателите и преливника на обекта на концесията, до размера на средствата за тяхното отстраняване;
6.2.9. до края на ноември месец през всяка календарна година от концесията да предоставя в комисия "Концесии", към Общински съвет - Кубрат доклад за техническото състояние на чашката, стената, изпускателите и преливника на обекта на концесията;
6 2а.) да не позволява следните действия спрямо язовирната стена:
- минаване на превозни средства и прекарване на домашни животни извън опредените за целта места;
- оране, брануване, разкопаване и повреждане по какъвто и да е начин повърхността на стената;
- забиване на колове и садене на дървета и храсти;
- копане на кладенци и устройване на рибарници до 50 м.;
6.2.б) в двумесечен срок от дата на влизане на настоящия договор в сила да проучи и подготви технически проект за зоните около обекта на концесията. Проектът за зона трябва да съдържа информация по Приложение № 2 към настоящия договор;
6.2.в) в едномесечен срок след писмено потвърждение за формиране на зона, около обекта на концесията, да постави необходимите знаци, ограждения и маркировка съгласно утвърдения проект;
6.3. По рибното стопанство:
6.3.1. да осъществява мероприятия за запазване на видовото разнообразие на водната фауна и условията за размножаване;
6.3.2. да приведе в техническа изправност преградните съоръжения за ограничаване достъпа на рибата до изпускателните кранове,
6 3 3. да ограничи използването на минерални токсични вещества за растителна защита в непосредствена близост до обекта на концесията;
6 3.4 да изгради ефикасни съоръжения за запазване на рибата и други водни видове при изграждане на нови или разширяване на съществуващите съоръжения в обекта на концесията;
6.3.5. да не позволява ловенето на риба с взривни, отровни и зашеметяващи вещества и устройства, както и ловене на риба през размножителния период, маловодия и през нощта;
6 3.6 да извършва риборазвъждането, риболова и продажбата на уловената риба под ветеринарно - санитарен контрол;
6.3.7. да не позволява улов и продажба на маломерна риба с размери по - малки от допустимите, съгласно Приложение № 3 към настоящия договор;
6.3.8. да представя до края на месец декември, през целия срок на концесията, информация за реализираното зарибяване, улов и добиви на риба и други водни и земни животни по количество и видов състав на комисия "Концесии" към Общински
съвет - Кубрат, на компетентните органи на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа и Националния статистически институт;
6.3 9. да води и попълва дневник за зарибяване и улов на риба, и други водни и земни животни. В него задължително се отбелязват зарибените и улови за всеки ден по количество (бройка и килограм) и по видов състав. Прошнурован и прономерован дневникът се заверява от комисия "Концесии" към Общински съвет - Кубрат;
6.4. По водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи:
6.4.1. да изпълнява заповедта на кмета на Община Кубрат за разрешените за къпане места;
6.4.2. да постави забранителни, предупредителни и информационни знаци;
6.4 3. да уведомява незабавно съответното териториално поделение на Националната полиция при случай на удавяне;
6.5. По общото изпълнение на договора:
6.5.1 да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условия и срокове, определени в концесионния договор;
6.5.2 да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от Държавата или Общината, да ползват концесионната площ. В тези
случай КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетения;
6.5.3 да не предоставя на трети лица права върху язовира предмет на концесията, да не го обременьвя с вещни тегести и да не учредява ипотеки
6.5.4 след изтичане на срока на договора да предостави обратно на КОНЦЕДЕНТА обекта предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация;
6.5.5. няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията по концесионния договор;
6.5.6. да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния обект, в полза на Община Кубрат, за своя сметка, за:
6.5 а) Застраховка "Пожар и природни бедствия, включително земетресение", за стената на язовира на по застрахователна стойност;
6 5 6) Застраховка "Болести и смърт на животни" за риба на стойност 30% от сумата на годишното концесионно възнаграждение.
6.6. По социалната програма от конкурсните предложения за предоставяне на концесия:
66 1 да наеме за извършване на дейността 3-ма работника, средногодишно на срочен трудов договор чрез Бюрото по труда - Кубрат и въз основа на изискванията на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта;
6.6.2. продажба на риба на цена с 20% под утвърдената пазарна цена от контролните органи, на жители на общината;
6.6.3 да внася ежегодно до 30 септември в касата или банковата сметка на Община Кубрат 100,00 / сто/ лв.
6.6.4 Средствата по 6.6.3, да се използват за подпомагане на социално слаби семейства;
6.7. По екологичната програма от конкурсните предложения за предоставяне на концесия:
6.7.1. да провежда мероприятия по поддържане хидросъоръженията към концесионния обект ежегодно на стойност 100,00 /сто/ лв.;
6.7.2. да провежда мероприятия по опазване на крайбрежната ивица от замърсяване и нейното почистване ежегодно на стойност 150,00 /сто и петдесет/ лв.;
6.8. По инвестиционната програма от конкурсните предложения за предоставяне на концесия:
6.8.1. изграждане на съоръжения за отклоняване на водата към и от концесионния обект, изграждане на преливник с телени заграждения на стойност минимум 13 500,00 /тринадесет хиляди и петстотин/ лв. за целия срок на концесията.;
6.8.2 извършване на мелиоративни мероприятия, ежегодно минимум 200,00 /двеста/ лв.,
6.8.3 ремонт на стената на концесионни обект през първата година от концесията на стойност минимум 2 500,00 /две хиляди и петстотин/ лв.;

 

Имуществени права на концедента

Чл. 7. КОНЦЕДЕНГЬТ има право:
7.1 да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения в срокове и при условия, определени в концесионния договор;
7.2. на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект;
7.3. на достъп до концесионния обект по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по договора за концесия и условията на концесията;
7 4 да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера налсновните задължения и условията по концесията;

 

Имуществени задължения на концедента

Чл.8. Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА:
8.1 Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията освен в случаите, уредени в нормативен акт и в концесионния договор, както и да му оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия.
8.2. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията при условия и по ред, установени в концесионния договор.

 

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)

VІІІ. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.10. КОНЦЕДЕНТЬТ определя и КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да предостави следната гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
Запис на заповед за 100% от годишната стойността на социалните разходи по т.6.6., на екологичните разходи по т. 6.7, инвестиционните разходи по т.6.8 от настоящия договор със срок на действие от 20 Януари до 31 Декември. Гаранцията се представя пред КОНЦЕДЕНТА до 20 януари <или първия работен ден след тази дата;
Чл.11. КОНЦЕДЕНТЬТ определя неустойки, спрямо КОНЦЕСИОНЕРА, по концесионни задължения по чл.4 и чл.6, както следва:
11.1. за всеки просрочен ден по чл.4, т.4.3. се дължи неустойка 0.5% върху невнесената част от годишната концесионна вноска по чл.4., т.4.2.;
11.2. 10 минимални работни заплати за страната към датата на първо действие по изграждане на обект или осъществяване на дейност за неизпълнение на задълженията по чл.6, т.6.1.1, както и пот.6.2.6;
11.3 10 минимални работни заплати за страната към датата на възпрепятстване контрола по чл.6, т. 6.1.7;
11.4. 5 минимални работни заплати за страната към 30 ноември от календарната година, през която се извършва нарушението по чл.6, т. 6.2.7 и т.6.2.9;
11.6. 5 минимални работни заплати за страната към 23 декември от календарната година, през която се извършва нарушението по чл.6, т.6.3.8,т.6.4.1,6.4.3;
11.7. 100% върху разликата между задълженията по т.6.6.2, т.6.7.1, т.6.7.2, т.6.8.1, т.6.8.2, т.6.8.3, т.6.8.4, и признатите от контролните органи суми по тях,
Чл. 12. Освен предвидените в чл.11 неустойки, КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава, а КОНЦЕДЕНТЪТ може да иска изпълнение на задълженията регламентирани в договора. За удовлетворяване на неизпълнената част от задължението по чл.4 и чл.6, изразена стойностно и възникналите по тях неустойки се усвояват гаранциите по чл.10, а при недостиг КОНЦЕСИОНЕРА покрива разликата чрез касово плащане.

 

 

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор

IX. ИЗМЕНЕНИЕ. ДОПЪЛНЕНИЕ. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА.
Чл.14. При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбрана на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обектни за обществения ред, страните по концесионния договор могат:
...
14.2. да го прекратят по взаимно съгласие;
14.3. да го прекратят едностранно с едномесечно писмено предизвестие
Чл.15. В случаите по чл.5, т.5.4 от договора, страните по него могат да договорят изменението на отделни негови клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред в нотариалните служби.
Чл.16. Действието иа договора за концесия може да бъде спряно при:
16.1. в случаите по чл.5, т.5.4 от настоящия договора;
16.2. прекратяване на юридическото лице - концесионер до вземане решение от Общинския съвет за продължаване на договора с правоприемник или за прекратяването му.
16.3. при неизпълнение на задълженията по чл.6;
Чл.17. Договора за концесия се прекратява в следните случаи:
17.1. с изтичане на неговия срок;
17.2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване;
17.3. при прекратяване на юридическото лице- концесионер;
17.4. при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера,
17.5. по силата на съдебно или арбитражно решение;
17.6. при други предвидени в закони основания
...
X. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.19. Договорът за концесия се разваля по реда предвиден в чл.87 и следващите от Закона за задълженията и договорите, както и по взаимно съгласие на страните. Основание за разваляне е неизпълнение на ангажименти по т. 6.5, т.6.6, т.6.7, т.6.8 и 9.2.

 

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор

Чл. 18. При прекратяване без вина на концесионера му се дължи обезщетение в размер на надлежно доказаните инвестиции, водещи до увеличение на стойността на концесионния обект, с приспаднати амортизации Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обез щ ете н и ето.

 

 

Концесионно плащане (възнаграждение)

IV. ЦЕНА НА ПРЕДОСТАВЕНОТО КОНЦЕСИОННО ПРАВО
Чл.4. КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да заплаща на КОНЦЕДЕНТА възнаграждение за предоставеното му особено право на ползване върху концесионния обект, както следва:
...
4 2 общо концесионно възнаграждение за целия период на концесията, в размер на 6 000,00 /шест хиляди/ лв., разпределени на равни годишни вноски в размер на 300,00 /триста/ лв.
(Изтрит от 09.06.2006)
чл.4, т.4.2. годишното концесионно възнаграждение, считано от 01.01.2006 г. е в размер на 364, 23 лв.(триста шестдесет и четири лева и двадесет и три стотинки).(Изтрит от 09.06.2006)
т.4.2 годишното концесионно възнаграждение, считано от 01.01.2006 г. е в размер на 364, 23 лв.(триста шестдесет и четири лева и двадесет и три стотинки). (Изтрит от 19.02.2007)(Добавен от 09.06.2006)(Добавен от 09.06.2006)
годишното концесионно възнаграждение, считано от 01.01.2007г. е в размер на 387,90 (триста осемдесет и седем лева и 90 стотинки) лв.
(Добавен от 19.02.2007)4.3. годишната вноска се внася в касата или по банкова сметка на Община Кубрат, до 31 Януари или в първия работен ден след тази дата, на всяка година от срока на концесията;
4.4 внесеният депозит за участие в конкурса за концесия, до неговото изчерпване, се усвоява за сумата по т.4.2 като годишна концесионна вноска. При изчерпване на депозита разликата до пълна годишна концесионна вноска се покрива с касова или банкова вноска.

 

 

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)

....
4.1. еднократно възнаграждение при подписване на настоящия договор, в размер на 555,00 /петстотин петдесет и пет/ лв. Сумата се внася в касата или банкова сметка на Община Кубрат в деня на подписване на настоящия договор;

 

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)

Чл.25. При годишен ръст на инфлация над 20% величината "минимална работна заплата", в настоящия договор се заменя с величина "валутна минимална работна заплата", която се образува по следния начин:
25.1. взема се минималната работна заплата към 01 Януари за годината през която е отчетен ръста на инфлация по чл.25,
25.2. взема се валутния курс на щатски долар, котиран от БНБ, към 01 Януари за годината през която е отчетен ръста на инфлация по чл.25;
25.3. образува се отношението:
(минимална работна заплата)/(Курс на Щатски долар), което показва валутната минимална работна заплата;
Чл.26. Методиката се прилага за всяка календарна година, през която е отчетена инфлация по чл.25
Чл 27 Ежегодното концесионно възнаграждение по чл.4, т. 4.2 се коригира с положителната стойност на индекса на инфлацията за предходната година обявен от НСИ.

 

 

 

Забележка

Двукратно с Анекс от 17.10.2002 г. и Анекс №2 от 06.08.2003 г. страните спират за срок от една година концесионният договор за осъществяване на концесионната дейност считано съответно от :
- съгласно анекс от 17.10.2002 г. - от 10.05.2002 г. до 10.05.2003 г. и
- съгласно анекс №2 от 06.08.2003 г. - от 01.08.2003 г. до 01.08.2004 г.
поради създала се обективна невъзможност за извършван на рибностопанска дейност, вследствие ниското ниво на водата от естественото засушаване

 

Забележка

Липсата на данни в партидата на концесията се дължи на непредоставена документация от органа, сключил концесионния договор.