O - 000328

Общинска концесия за микроязовир, област Разград, община Кубрат, населено място Звънарци, предоставена от кмета на община Кубрат на ЕТ "Севгин Осман - Семра Осман - Чава - 18" , с. Звънарци с БУЛСТАТ 826046297 за срок от 20 години от 06.12.2001 г.

 

Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия №6 от 03.07.2001 - ОБЩИНА ГР. КУБРАТ ОБЛАСТ РАЗГРАД РЕШЕНИЕ №6 от 03.07.2001 г.

На основание чл.69, т.2, чл.71, ал.1, т.1 и 2, ал.2; чл.72 от ЗОС и чл.7, ал.1 и 2 от Наредбата за предоставяне на общински концесии, Общински съвет гр. Кубрат:
1. Открива процедура за предоставяне на концесия за срок от 20 години на следните водоеми /микроязовири/ публична общинска собственост:

Водоем Кад№ АОС, № Дка Депозит, лв
1 ."Божурово-1 "с.Божурово 000024 368 10,722 1100
2."Божурово-2"с.Божурово 000023 369 22,088 1200
З."3вънарци" с.Звънарци 000007 386 22,009 1700
4."Савин" с.Савин 000016 380 12,768 1000
5."Севар" с.Севар 000079 382 5,049 1000
6."Малката балама"с.Бисерци 000173 363 19,316 1200
7.'Голямата балама" с.Бисерци 000075 366 10,831 1200
8."Мръсния гьол" с.Бисерци 000071 365 33,101 2000
9."Под мръсния гьол" с.Бисерци 000217 364 26,791 1200
1О."Юпер"с.Юпер 000021 377 37,679 1700
11 ."Тертер" с.Тертер 000096 387 10,396 1300
12."Беловец" с.Беловец 000320 613 13,589 1000
13."Езеро Севар" с.Севар Кв. 64 180 18,000 1300
2. Концесионерът да се определи чрез провеждането на неприсъствен конкурс.
3. Утвърждава задължителни условия на концесионера:
да спазва изискванията относно, стопанисването и експлоатацията, предписани от комисията, извършваща ежегодни проверки на техническото състояние на язовирите, и конкурсната документация;
- да не предоставя на трети лица права върху язовира - предмет на концесията, и да не го обременява с никакви тежести / ипотеки, залози и други/;
- да провежда концесионните действия - предмет на договора, при спазване изискванията на екологичната нормативна уредба и цялото останало законодателство, засягащо концесията;
- след изтичането на срока на договора, да предостави обратно на концедента обекта - предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация.
- да предостави при поискване и необходимост вода от язовира, обект на концесията, за напояване на заложените селскостопански култури в количество, не застрашаващо отглежданата риба.
-да ползва язовира съгласно неговото предназначение и при необходимост от ремонт и ново строителство да извършва същите след писмено одобрение на концедента и след извършване на съгласуванията, предвидени в нормативните актове;
- да застрахова обекта на концесията, за своя сметка, в полза на Община Кубрат, съгласно Закона за застраховането.
4. Депозитът, за участие в конкурса се внася в касата на общинската администрация.
5. Основните права и задължения по концесията са подробно описани в проекто-договора за концесия.
6. Началният срок и условията за осъществяване на концесията, включително и задължителните подобрения, тече от датата на подписване на концесионния договор. Концесионерът задължително предвижда инвестиции за поддържане на доброто техническо състояние на обекта.
7. Видът и размерът на гаранциите - съгласно договора за концесия.
8. Определя еднократни концесионни възнаграждения при спечелване на концесията за концесионен обект съгласно приложение 1 от документацията.
9. Заявленията за участие в конкурса се подават до комисията по концесиите към Община Кубрат.
10. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурса и да сключи концесионен договор с определения за спечелил конкурса кандидат, одобрен с решение на Общинския съвет гр. Кубрат.

 

Решение за определяне на концесионер №10 от 16.11.2001 - РЕШЕНИЯ №№ 10, 11, 12, 13 Протокол № 21 от 16.11.2001 г. от заседание на Общински съвет на Обшина Кубрат

ОТНОСНО: Предложение за решение, относно определяне на концесионерите на общинските водоеми. Докл.: Ремзи Хал и лов - кмет на общината
С 14 гласа "ЗА" и 1 - "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", на основание свое решение № 18 от протокол № 18/03.07.2001 г.. Общинският съвет
РЕШИ:
10. Одобрява кандидатите за концесионери , класирани на първо място за отделните водоеми , както следва:
1. Микроязовир "БОЖУРОВО-1" с АОС № 368/15.08.2000 год.. представляващ имот № 000024 по плана за земеразделяне на с.Божурово
ЕТ "ЧИКО - Ф*' гр. Кубрат, представлявана от Зейнал Иджабиев Ферадов.
2.Микпоязовир "Божурово-2" с АОС № 369/15.08.2000 год., представляващ имот № 000023 по плана за земеразделяне на с.Божурово
ЕТ "Даниел Калчев" гр. Кубрат, представлявана от Даниел Стефанов Калчев.
З.Микпоязовир "Юпер" с АОС № 377/15.08.2000 год.. представляващ имот № 000021 по плана за земеразделяне на с.Юпер
"Петрола - М" ООД гр. Варна с управител Антон Иванов Арнаудов.
4.Микроязовир "Звънарци" с АОС № 386/15.08.2000 год- представляваш нмот № 000007 по плана за земеразделяне на сЛвънарци
КТ "Ссвгин Осман -Чава - 18" с. Звънарци. представлявана от Севгин Сеид Осман
С 11 гласа "ЗА" и 5 - "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", на основание свое решение № 18 от протокол № 18/03.07.2001 г.. Общинският съвет
РЕШИ:
11. Одобрява кандидатите за концесионери, класирани на първо място т отделните водоеми , както следва:
4.Микроязовир "Мръсния гьол" с АОС № 365/15.08.2000 год., представляващ имот № 000071 по плана за земеразделяне на с.Бисерцн
ЕТ "Елвет- Елдар Фейзиев". с. Бисерци, с представлявана от Елдар Илиязов Феи чие в.
5.Ммикроязовир "Под мръсния гьол" с АОС № 364/15.08.2000 год., представляващ имот № 000217 по плана за земеразделяне на с.Бисерци
ЕТ "Елвет- Елдар Фейзиев". с. Бисерци. с представлявана от Елдар Илиязов Фейзиев. Със 16 гласа "ЗА", Общинският съвет
РЕШИ:
12. Упълномощава Кмета на община гр.Кубрат ла сключи договори за концесия, с предмет на договора особено право на ползване върху общински водоеми, с одобрените и 1.1 концесионери в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общинския съвет гр.Кубрат.
13. Да се освободят внесените депозити за участие в конкурса на:
- ЕТ"Жоро Стил-Георги Иванов" с.Равно, класирал се на второ място
- ЕТ" КЕН-КЯШ-Музафер Кяшифов" с.Бисерци, класирал се на второ място
- ЕТ"С.В.Д.-Валери Хараламбиев" с. Юпер, не взел участие в конкурса.

 

Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му №20 от 18.02.2005 -

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ
РЕШЕНИЯ №№ 2О, 21
Протокол № 12/18.02.2005 г. от заседание на Общински съвет на Община Кубрат
ОТНОСНО: Концесионен договор.
Докл.: О.Чауш - зам. кмет на общината
С 18 гласа "за", на основание чл.73, ал.З, т.З от Закона за общинската собственост, общинският съвет
РЕШИ:
20. Дава съгласие договора от 06.12.2001 год. за отдаване под концесия на микроязовир "Звънарци" - с Звънарци между Община Кубрат и ЕТ "Севгин Осман - ЧАВА -18" да бъде продължен с правоприемника ЕТ "Севгин Осман - Семра Осман - ЧАВА - 18", регистриран под парт. № 102, том 9, стр. 102 по ф. д. № 818/2003 год., със седалище и адрес на управление с Звънарци, ул. Лудогорие № 12 и собственик и управител Семра Сабриева Осман.
21. Упълномощава кмета на общината да сключи анекс за продължаване на договора.

 

Предмет на концесията

особено право на ползване върху недвижим имот с № 000007, общинска публична собственост

 

Срок на концесията

20

 

Дата на сключване на концесионния договор

06.12.2001

 

Дата на влизане в сила на концесионния договор

13.12.2001

 

 

Вид на обекта

водностопанскa системa и съоръжениe

 

Наименование на обека

микроязовир

 

Описание и границите на обекта

недвижим имот с № 000007, общинска публична собственост 1 и представляващ концесионна площ: находящ се в землището на с. Звънарци с ЕКНМ 30541 Микроязовирът е с дълбочина - 4,5 метра, височината на стената - 5,5 м., площ на язовира - 22,009 дка и площ на стената 1 дка, включително и сервитутна ивица - до 1метър от очертанията на чашката, при максимално водно ниво, при граници и съседи съгласно АКТ за общинска публична собственост № 386 от 15.08.2000 г.:
- имот № 000058 - пасище мера:
-имот№ 100005 - нива;

 

Административна област

Разград

 

Община

Кубрат

 

Населено място

Звънарци

 

Наименование на търговеца-концесионер

ЕТ"Севгин Осман-Чава-18"(Изтрит с решение № 20 от 18.02.2005)
ЕТ "Севгин Осман - Семра Осман - Чава - 18" (Добавен с решение № 20 от 18.02.2005), с. Звънарци

 

Националност на търговеца-концесионер

България

 

Седалище на търговеца-концесионер

с.Звънарци, община Кубрат, област Разград

 

Адрес на управление на търговеца-концесионер

ул "Хр.Смирненски" № 2(Изтрит с решение № 20 от 18.02.2005)
ул. Лудогорие №12(Добавен с решение № 20 от 18.02.2005)

 

Представителство на търговеца-концесионер

Севгин Сеид Осман(Изтрит с решение № 20 от 18.02.2005)
Семра Сабриева Осман (Добавен с решение № 20 от 18.02.2005)

 

Данни по фирмената регистрация

ф.д № 818/1993 г. на Разградски окръжен съд(Изтрит с решение № 20 от 18.02.2005)
регистриран под парт. № 102, том 9, стр. 102 по ф.д. № 818/2003 г.(Добавен с решение № 20 от 18.02.2005)

 

БУЛСТАТ на търговеца-концесионер

826046297

 

 

Наименование на органа, сключил концесионния договор

кмета на община Кубрат

 

Лице, представляващо органа

Ремзи Халилов Юсеинов

 

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор

кмета на община Кубрат

 

 

Имуществени права на концесионера

Чл.5. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
5.1. да ползва концесионната площ в предвидения в договора срок, с цел:
5.1.1. интензивно отглеждане на топлолюбиви видове сладководна риба; 5.12. отглеждане на водоплаващи птици със стопанско значение; 5.1.3. спортно възстановителна и туристическа дейност;
5.2. върху плодовете от обекта, предмет на концесията
5.3. върху плодовете от обекти, които той ще изгради със свои средства,
5.4. да предприеме самостоятелно съответните (правни и фактически) действия за постигане на споразумение с лица, които препятстват или затрудняват осъществяването на концесията и изпълнение на договора за концесия чрез свои права, като предварително уведоми за това контролните органи по концесията. При предприемане на такива действия
може да иска:
5.4.1. Общинският съвет, чрез компетентните органи да предприеме
необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или
ограниченията;
5.4.2. изменение на концесионния договор;
5.4.3. спиране за определено време действието на договора. Обезщетение за ане, по тази точка, на договора не се дължи на КОНЦЕДЕНТА.

 

Имуществени задължения на концесионера

Чл.6. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има задължение:
6.1. По опазване на околната среда:
6.1.1. всяка трета година от срока на концесията да извърша оценка на въздействието върху околната среда на обекти в експлоатация и осъществявани дейности към концесионния обект.
Оценката се предава в писмен вид на комисия "Концесии", към Общински съвет -Кубрат и задължително съдържа данни по Приложение № 1 към настоящия договор. Един екземпляр се изпраща в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ);
6 12. да възлага оценката по въздействието върху околната среда на независими експерти, лицензирани по реда на наредба, издадена от министъра на околната среда и водите,
6.1.3. да покрива разходите по оценките за въздействието върху околната среда;
6 1.4. да спазва предписанията на компетентните органи по обектите и дейностите във връзка с оценките по въздействието върху околната среда;
6 1.5. да не използва лицензи, патенти, оборудване и технологии, които създават опасност за замърсяване или увреждане на околната среда над границите на действащите норми и стандарти;
6 1.6 да обезщети причинените вреди от замърсяване или увреждане на околната среда до размера на средствата, необходими за възстановяване на последиците от тях;
6.1.7. да допуска упълномощени от КОНЦЕДЕНТА лица за контролиране опазването на околната среда в обекта на концесията и да предоставя нужната за контрола информация в срок и вид, определен от същите;
6.2. По стопанисване водата и обекта на концесията:
6.2.1. да предоставя нужното количество вода при борба с пожари;
6 2.2. с предимство да осигурява вода за питейно-битови нужди;
6.2.3. при изграждане на нови или преустрояване на съществуващи стопански обекти да внедрява технологии с най -малък разход и с максимално оборотно използване на водата;
6 2 4. да осигурява вода за напояване на земите около обекта на концесията и неговия отток, незастрашаващи живота на флората и фауната във водния обект;
6.2.5 без разрешение от КОНЦЕДЕНТА да не извършва строеж или провежда мероприятия, които могат да се отразят неблагоприятно върху естествения режим на водата, втока, оттока и качеството на същата;
6.2.6. да приведе в изправност и поддържа в технически изискуемите норми чашката, стената, изпускателите и преливника на обекта на концесията,
6.2.7. да изпълнява предписанията на компетентните органи по поддържането на техническата изправност на чашката, стената, изпускателите и преливника на обекта на концесията;
6.2.8 да покрие причинените вреди от техническата неизправност на чашката, стената, изпускателите и преливника на обекта на концесията, до размера на средствата за тяхното отстраняване;
6.2.9. до края на ноември месец през всяка календарна година от концесията да предоставя в комисия "Концесии", към Общински съвет - Кубрат доклад за техническото състояние на чашката, стената, изпускателите и преливника на обекта на концесията;
6.2.а.) да не позволява следните действия спрямо язовирната стена:
- преминаване на превозни средства и прекарване на домашни животни извън пределените за целта места,
- оране, брануване, разкопаване и повреждане по какъвто и да е начин повърхността на стената,
- забиване на колове и садене на дървета и храсти;
- копане на кладенци и устройване на рибарници до 50 м.;
6.2.б) в двумесечен срок от дата на влизане на настоящия договор в сила да проучи и подготви технически проект за зоните около обекта на концесията. Проектът за зона трябва да съдържа информация по Приложение № 2 към настоящия договор; 6.2.в) в едномесечен срок след писмено потвърждение за формиране на зона, около обекта на концесията, да постави необходимите знаци, ограждения и маркировка съгласно утвърдения проект;
6.3. По рибното стопанство:
6.3.1 да осъществява мероприятия за запазване на видовото разнообразие на водната фауна и условията за размножаване;
6.3.2. да приведе в техническа изправност преградните съоръжения за ограничаване достъпа на рибата до изпускателните кранове;
6.3.3. да ограничи използването на минерални токсични вещества за растителна защита в непосредствена близост до обекта на концесията;
6.3.4. да изгради ефикасни съоръжения за запазване на рибата и други водни видове при изграждане на нови или разширяване на съществуващите съоръжения в обекта на концесията;
6.3.5. да не позволява ловенето на риба с взривни, отровни и зашеметяващи вещества и устройства, както и ловене на риба през размножителния период, маловодия и през нощта;
6 3.6 да извършва риборазвъждането, риболова и продажбата на уловената риба под ветеринарно - санитарен контрол;
6.3.7. да не позволява улов и продажба на маломерна риба с размери по - малки от допустимите, съгласно Приложение № 3 към настоящия договор;
6.3.8. да представя до края на месец декември, през целия срок на концесията, информация за реализираното зарибяване, улов и добиви на риба и други водни и земни животни по количество и видов състав на комисия "Концесии" към Общински съвет - Кубрат, на компетентните органи на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа и Националния статистически институт;
6.3.9 да води и попълва дневник за зарибяване и улов на риба, и други водни и земни животни. В него задължително се отбелязват зарибените и улови за всеки ден по количество(бройка и килограм) и по видов състав. Прошнурован и прономерован дневникът се заверява от комисия "Концесии" към Общински съвет - Кубрат;
6.4. По водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи:
6.4.1. да изпълнява заповедта на кмета на Община Кубрат за разрешените за къпане места;
6 4 2 да постави забранителни, предупредителни и информационни знаци;
6.4.3. да уведомява незабавно съответното териториално поделение на Националната полиция при случай на удавяне;
6.5. По общото изпълнение на договора:
6.5.1. да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условия и срокове, определени в концесионния договор;
6.5.2 да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от Държавата или Общината, да ползват концесионната площ. В тези случай КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетения;
го обрем!
6.5.3. да не предоставя на трети лица права върху язовира предмет на концесията, да не го абременьва с вещни тежести и да не учредява ипотеки
6.5.4. след изтичане на срока на договора да предостави обратно на КОНЦЕДЕНТА обекта предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация;
6.5.5. няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията по концесионния договор;
6.5.6. да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния обект, в полза на Община Кубрат, за своя сметка, за:
6.5.а) Застраховка "Пожар и природни бедствия, включително земетресение", за стената на язовира на по застрахователна стойност,
6.5.б) Застраховка "Болести и смърт на животни" за риба на стойност 30% от сумата на годишното концесионно възнаграждение.
6.6. По социалната програма от конкурсните предложения за предоставяне на концесия:
6.6.1. да наеме за извършване на дейността -ма работника, средногодишно на срочен трудов договор чрез Бюрото по труда - Кубрат и въз основа на изискванията на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта;
6.6.2. продажба на риба на цена с 20% под утвърдената пазарна цена от контролните органи, на жители на с. Звънарци;
6 6 3. да предоставя ежегодно до 30 септември в касата или банковата сметка на Община Кубрат или в натура, както следва;
" спонсориране на кметство с. Звънарци, чрез Общината за провеждане на общо селски празници и тържества, както й за спортни цели ежегодно 100,00 /сто/ лв.;
" ежегодно спонсориране на детска градина и основно училище в с Звънарци парични средства, риба и хранителни продукти в размер до 500,00 /петстотин/ лв.
" спонсориране на Общината за създаване на награден фонд за маграждаване на изявени ученици по време на училищни тържества и в края на учебния процес 80,00 /осемдесет/ лв.
" предоставяне на населението от с. Звънарци риба и водоплаващи птици на цена 20 % под пазарната цена, в размер до 1000,00 /хиляда/ лв.
6.7. По екологичната програма от конкурсните предложения за предоставяне на концесия:
6.7.1 да провежда мероприятия по поддържане хидросъоръженията към концесионния обект, полагане грижи за опазване хидрохимическия състав на водата в необходимите законови параметри, за срока на концесията на стойност 26 000,00 /двадесет и шест хиляди/ лв.;
6.7.2. да провежда мероприятия по опазване на крайбрежната ивица от замърсяване и нейното почистване, включително от битови отпадъци и наноси ежегодно на стойност 700,00 /седемстотин/ лв.;
6.7.3. провеждане на противоерозийни мероприятия - залесяване и изграждане на бетонни и каменни прегради - 14 350,00 /четиринадесет хиляди триста и петдесет/ лв. за целия срок на концесията.
6.8. По инвестиционната програма от конкурсните предложения за предоставяне на концесия:
6.8.1. изграждане на съоръжения за отклоняване на водата към и от концесионния обект, ремонт и възстановяване на стената на водоема, изграждане на преливник с телени заграждения, извършване на мелиоративни мероприятия, инвестиции за машини, съоръжения и оборудване за концесионния обект на стойност минимум 51 000,00 /петдесет и една хиляди/ лв. за целия срок на концесията.;

 

Имуществени права на концедента

Чл. 7. КОНЦЕДЕНТЪТ има право:
7.1 да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения в срокове и при условия, определени в концесионния договор;
7.2. на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект;
7.3 на достъп до концесионния обект по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по договора за концесия и условията на концесията;
7.4. да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията по концесията;

 

Имуществени задължения на концедента

8.1. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията освен в случаите, уредени в нормативен акт и в концесионния договор, както и да му оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия.
8. 2. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията при условия и по ред, установени в концесионния договор.

 

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)

VІІІ. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.10. КОНЦЕДЕНТЬТ определя и КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да предостави следната гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
Запис на заповед за 100% от годишната стойността на социалните разходи по т.6.6., на екологичните разходи по т. 6.7, инвестиционните разходи по т.6.8. от настоящия договор със срок на действие от 20 януари до 23 декември. Гаранцията се представя пред КОНЦЕДЕНТА до 20 януари или първия работен ден след тази дата.
Чл.11. КОНЦЕДЕНТЬТ определя неустойки, спрямо КОНЦЕСИОНЕРА, по концесионни задължения по чл 4 и чл.6, както следва:
11.1. за всеки просрочен ден по чл.4, т.4.3. се дължи неустойка 0.5% върху невнесената част от годишната концесионна вноска по чл.4., т.4.2.;
11.2. 10 минимални работни заплати за страната към датата на първо действие по изграждане на обект или осъществяване на дейност за неизпълнение на задълженията по чл.б,
т 6 1.1, както и по т.6.2.6;
11.3. 10 минимални работни заплати за страната към датата на възпрепятстване контрола по чл.6, т. 6.1.7,
11.4. 5 минимални работни заплати за страната към 30 ноември от календарната година, през която се извършва нарушението по чл.6, т. 6.2.7 и т.б.2.9;
11.6. 5 минимални работни заплати за страната към 23 декември от календарната година, през която се извършва нарушението по чл.6, т.6.3.8,т.6.4.1,6.4.3,
11.7 100% върху разликата между задълженията по т.6.6.2, т.6.7 1, т.6.7.2, тб.7.3 и т.6.8 1, и признатите от контролните органи суми по тях;
Чл.12 Освен предвидените в чл. 11 неустойки, КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава, а КОНЦЕДЕНТЪТ може да иска изпълнение на задълженията регламентирани в договора. За удовлетворяване на неизпълнената част от задължението по чл.4 и чл.6, изразена стойностно и възникналите по тях неустойки се усвояват гаранциите по чл. 10, а при недостиг КОНЦЕСИОНЕРА покрива разликата чрез касово плащане.

 

 

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор

Чл.14. При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбрана на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обектни за обществения ред, страните по концесионния договор могат:
....
14.2. да го прекратят по взаимно съгласие;
14.3. да го прекратят едностранно с едномесечно писмено предизвестие.
...
Чл. 16. Действието иа договора за концесия може да бъде спряно при:
16.1. в случаите по чл.5, т.5 4 от настоящия договора;
16.2. прекратяване на юридическото лице - концесионер до вземане на решение от Общинския съвет за продължаване на договора с правоприемник или за прекратяването му.
16.3 при неизпълнение на задълженията по чл.6;
Чл.17 Договора за концесия се прекратява в следните случаи:
17.1. с изтичане на неговия срок;
17.2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване;
17.3. при прекратяване на юридическото лице- концесионер;
17.4. при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера;
17.5. по силата на съдебно или арбитражно решение;
17.6. при други предвидени в закони основания.
...
X. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.19 Договорът за концесия се разваля по реда предвиден в чл.87 и следващите от Закона за задълженията и договорите, както и по взаимно съгласие на страните. Основание за разваляне е неизпълнение на ангажименти по т. 6.5, т.6.6, т.6.7, т.6.8 и 9 2.

 

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор

...
чл. 18. При прекратяване без вина на концесионера му се дължи обезщетение в размер на надлежно доказаните инвестиции, водещи до увеличение на стойността на концесионния обект, с приспаднати амортизации. Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обезщетението.

 

 

Концесионно плащане (възнаграждение)

IV. ЦЕНА НА ПРЕДОСТАВЕНОТО КОНЦЕСИОННО ПРАВО
Чл.4. КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да заплаща на КОНЦЕДЕНТА възнаграждение за предоставеното му особено право на ползване върху концесионния обект, както следва :
...
4.2. общо концесионно възнаграждение за целия период на концесията, в размер на 20 000,00 /двадесет хиляди/ лв., разпределени на равни годишни вноски в размер на 1 000,00 /хиляда / лв.
4 3 годишната вноска се внася в касата или по банкова сметка на Община Кубрат, до 31 Януари или в първия работен ден след тази дата, на всяка година от срока на концесията;
4.4 внесеният депозит за участие в конкурса за концесия, до неговото изчерпване, се усвоява за сумата по т.4.2 като годишна концесионна вноска. При изчерпване на депозита разликата до пълна годишна концесионна вноска се покрива с касова или банкова вноска.
(Изтрит с решение № 20 от 18.02.2005)
(Изтрит с решение № 20 от 18.02.2005)(Добавен с решение № 20 от 18.02.2005)
(Добавен с решение № 20 от 18.02.2005)IV. ЦЕНА НА ПРЕДОСТАВЕНОТО КОНЦЕСИОННО ПРАВО
Чл.4. КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да заплаща на КОНЦЕДЕНТА възнаграждение за предоставеното му особено право на ползване върху концесионния обект, както следва :
...
4.2. общо концесионно възнаграждение за целия период на концесията, в размер на 20 000,00 /двадесет хиляди/ лв., разпределени на равни годишни вноски в размер на 1 000,00 /хиляда / лв.
4 3 годишната вноска се внася в касата или по банкова сметка на Община Кубрат, до 31 Януари или в първия работен ден след тази дата, на всяка година от срока на концесията;
4.4 внесеният депозит за участие в конкурса за концесия, до неговото изчерпване, се усвоява за сумата по т.4.2 като годишна концесионна вноска. При изчерпване на депозита разликата до пълна годишна концесионна вноска се покрива с касова или банкова вноска.
С анекс №1 към договор за отдаване под концесия на микроязивир "Звънарци" от 02.02.2005 г. се променя т. 4.2 така:
"Чл.4, т.4.2 годишното концесионно възнаграждние , считано от 01.01.2005 г. е в размер на 1140, 00 (хиляда сто и четиридесет лв.)"
С анекс №3 към договор за отдаване под концесия на микроязивир "Звънарци" от 30.01.2006 г. се променя т. 4.2 така:
"Чл.4, т.4.2 годишното концесионно възнаграждние , считано от 01.01.2006 г. е в размер на 1214, 00 (хиляда двеста и четиринадесет лв.)"(Изтрит от 16.02.2007)

чл.4, т.4.2 годишното концесионно възнаграждение, считано от 01.01.2007г. е в размер на 1293,02 (хиляда двеста деветдесет и три лева и 2 стотинки) лв.(Добавен от 16.02.2007)

(Добавен с решение № 20 от 18.02.2005)

 

 

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)

...
4.1. еднократно възнаграждение при подписване на настоящия договор, в размер на 850,00 /осемстотин и петдесет/ лв. Сумата се внася в касата или банкова сметка на Община Кубрат в деня на подписване на настоящия договор;

 

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)

Чл.25. При годишен ръст на инфлация над 20% величината "минимална работна заплата", в настоящия договор се заменя с величина "валутна минимална работна заплата", която се образува по следния начин:
25.1. взема се минималната работна заплата към 01 януари за годината през която е отчетен ръста на инфлация по чл.25;
25.2. взема се валутния курс на щатски долар, котиран от БНБ, към 01 януари за годината през която е отчетен ръста на инфлация по чл.25;
25.3. образува се отношението:
(минимална работна заплата)/(Курс на Щатски долар), което показва валутната минимална работна заплата;
Чл.26. Методиката се прилага за всяка календарна година, през която е отчетена инфлация по чл.25.
Чл.27. Ежегодното концесионно възнаграждение по чл.4, т. 4.2 се коригира с положителната стойност на индекса на инфлацията за предходната година обявен от НСИ.

 

 

 

Забележка

Липсата на данни в партидата на концесията се дължи на непредоставена документация от органа, сключил концесионния договор.