O - 000764

Общинска концесия за Язовир Каменово, област Разград, община Кубрат, населено място друго населено място, предоставена от кмета на община Кубрат на "АРГОС" ЕООД с БУЛСТАТ 116505311 за срок от 25 години от 05.06.2008 г.

 

Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия №3 от 01.10.2007 - Открива процедура по предоставяне на концесия на обекти публична общинска собственост- язовир в землището на с. Каменово с ЕКАТТЕ 35897, община Кубрат, съставляващ имот № 000181, с площ 70,668 дка

Язовир в землището на с. Каменово с ЕКАТТЕ 35897, община Кубрат, съставляващ имот № 000181, с площ 70,668 дка, при граници на имота: имот № 900133 пасище, мера; имот № 140031 - др.тр.насаждения; имот № 000564 - полски път, и имот № 183002 - пасище, мера. Язовирът е актуван с АПОС № 1296 от 10.07.2003 г. Към язовира няма изградена прилежаща инфраструктура.
1. Определя предмета на концесията за услуга - съвкупност от предоставени субективни права на концесионера (облигационни и вещни) за експлоатация на концесионните обекти по т. 1, чрез осъществяване на стопански дейности - рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности.
2. Определя срок на концесията - 25 години, с начална дата - датата на подписването на концесионния договор.
3. Концесионерът да се определи чрез открита процедура по реда на чл. 24, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите.
4. Определя гаранция за участие в процедурата, която е само парична и следва да се внесе в определена банкова сметка, посочена в документацията за участие, както следва:
4.1. язовир "Каменово" - 5000 лв.
5.Определя следните условия за осъществяване на концесията:
5.1. Основни права на концесионера:
- да ползва язовира в съответствие с условията на концесионния договор, вкл. за рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности;
5.2. Основни задължения на концесионера:
- да извършва концесионните плащания в сроковете съгласно договора;
- задължение да не прехвърля другиму права и/или задължения по концесионния договор ;
- да изготви и да предостави на концедента в 6 месечен срок от сключването на концесионния договор план за необходимите мерки за действия при аварийни ситуации, както и план за мониторинг по отношение на екосъстоянието на концесионния обект;
- да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на община Кубрат, да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния договор и условията на концесията;
- ежегодно да представя на концедента в срок до 1 май писмени отчети за реализираните приходи от експлоатацията на концесионния обект за предходната година;
- да осъществи предложените с офертата инвестиционни мероприятия за срока на концесията в т.ч., но не по-малко от 1200,00 лв. годишно за социалната дейност и не по-малко от 2220,00 лв. за екологичната дейност, за язовир "Каменово".
- за използване на водите и водните обекти концесионерът следва да проведе необходимите процедури по реда на глава четвърта от Закона за водите;
- да представя на концедента ежегоден писмен отчет за извършените инвестиционни мероприятия по предходната точка в срок до 1 май;
- да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на концесионния обект;
- да не променя и да не допуска промени във функционалното предназначение на концесионния обект;
- да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.;
- да информира концедента за евентуални вредни въздействия върху обекта на концесията;
- да разработи план за действие при авария или бедствие, който да бъде съгласуван с Гражданска защита;
- да определи с проект санитарно-охранителните зони около язовира и да поддържа в необходимото състояние определения най-вътрешен пояс и крайбрежните заливаеми ивици в съответствие с нормативните изисквания;
- при необходимост от ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на концесионния обект (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация), концесионерът е длъжен да получи писмено одобрение от страна на концедента.
-да застрахова обекта на концесия за своя сметка и в полза на концедента.
5.3. Основни права на концедента:
- право да получава дължимите от концесионера концесионни плащания при условията на договора;
- право да контролира изпълнението на поетите от концесионера задължения и условията на концесията, вкл. чрез правото на достъп до обекта по всяко време, без да пречи на работата на концесионера;
- право да прекрати едностранно този договор при системно и/или съществено неизпълнение на основните задължения и условията за осъществяване на концесията;
- право да получава регулярно и при поискване всякаква информация и документи, свързани с реализирането на концесията, която не е свързана с търговски тайни на концесионера.
5.4. Основни задължения на концедента:
- да осигури предаването на владението на обекта на концесия на концесионера свободни от права и/или фактическо ползване от трети лица;
- да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този договор;
- да оказва съдействие на концесионера при осъществяването на концесията в рамките на компетентността на общинската администрация, като даване на разрешения, одобрения, съгласувания и други подобни действия.
6. Други условия - при осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен да спазва следните условия:
- концесията да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност, действие и/или услуга;
- да не се изпуска язовирът през размножителния период на рибата от 15 април до 1 юни;
- да не се използват химични препарати за унищожаване на растителността;
- да се спазват разпоредбите на чл. 139, ал. 2 от Закона за водите - ползвателите на хидротехнически съоръжения поддържат и леглото за оттичане на разстояние до 500 м от съоръжението надолу от язовира;
- при ползване на язовира концесионерът е длъжен да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
- бъдещо водоползване следва да се урежда на основата на Закона за водите след разрешение от компетентния орган;
- за експлоатацията на язовира, предмет на концесията, не се предвижда компенсация по смисъла на чл. 6 от Закона за концесиите.
7. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор - парична вноска или банкова гаранция в размер 25 на сто от концесионното плащане за предходната година и 25 на сто от стойността на планираните инвестиции за съответната година, които следва да се внесат или предоставят на концедента до 15 януари на обезпечената година.
8. Концесионно плащане.
8.1 Еднократно концесионно плащане в размер на 6600,00 лв. за язовир "Каменово".
8.2 Размер на годишното концесионно възнаграждение след 3 годишен гратисен период за възстановяване и почистване на водоема както следва:
- концесионно годишно плащане в размер 10 % от обема на приходите от дейността, но не по-малко 6000,00 лв. за язовир "Каменово".
- минималното годишното концесионно възнаграждание се заплаща на две равни вноски през текущата година, а окончателното след представяне на финансовите отчети;
9. Критериите за комплексна оценка на офертите и относителната им тежест са:
Предложенията на кандидатите участващи в конкурса ще се оценяват по десетобалната система за всеки критерии. Най-доброто предложение се оценява с 10 точки, а всяко следващо прогресивно се намалява с 2 точки. Комплексната оценка за най-изгодно предложение ще бъде сума от произведенията на точките дадени за всеки критерий при съответните коефициенти за тежест.
К = 0,3 К 1 + 0,4 К2 + 0,2 К3 + 0,1 К4, където: К1 - размер на годишното концесионно възнаграждение, по високо от минимално гарантирания; К2- комплексен план за осъществяване на дейности по имота и изпълнение на задължителните инвестиционни мероприятия / размер на инвестициите, срок на извършването им и др./; К3 - разкриване на работни места; К4 - други обществено полезни мероприятия.
10. Определя цена на документацията за концесионната процедура в размер 350 лв. , платими в касата на общината.
11. Задължава кмета на Община Кубрат да организира процедурата за предоставяне на концесия върху обектите по т. 1 в съответствие с изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите .

 

Решение за определяне на концесионер №64 от 31.03.2008 - Определя за концесионер - "АРГОС " ЕООД гр.Разград, с адрес на управление гр.Разград ж.к "Освобождение" бл.35, ап.15

На основание чл.21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, чл.58, ал.2, т.1 и ал.3, чл.59, ал. 1 и 4 от ЗК във връзка с чл.87, чл.88, ал.1 и чл.89, ал.1 ППЗК и чл. 5, ал.1, т.7 от Правилника за дейността на Общинския съвет-Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2007-2011год. Общинският съвет - Кубрат , РЕШИ:
1. Определя за концесионер на обект: язовир в землището на с.Каменово с ЕКАТТЕ 35897, община Кубрат, съставляващ имот № 000181, с площ 70,668 дка. Язовирът е актуван с АПОС № 1296 от 10.07.2003 г. - "АРГОС " ЕООД гр.Разград, с адрес на управление гр.Разград ж.к "Освобождение" бл.35, ап.15, рег. по ф.д. № 109/1994 г.на Разградски окръжен съд, БУЛСТАТ 116505311, с предмет на концесията: осъществяване на стопански дейности - управление и поддържане на язовира, рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности. за срок 25 години считано от датата на подписване на договора за концесия.
1.1.Определя размер на годишното концесионното възнаграждение след 3 годишен гратисен период за възстановяване и почистване на водоема, както следва:
а) концесионно годишно плащане в размер 10 % от обема на приходите от дейността, но не по- малко: 7200 лв. без ДДС;
б) минималното годишното концесионно възнаграждение се заплаща на две равни вноски през текущата година, а окончателното след представяне на финансовите отчети;
в) еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на концесионния договор, в размер 6600 лв.
1.2. Не се предвижда възлагане изграждането на обекта на концесията от подизпълнители .
1.3. Определя обща стойност на преките инвестиции в обекта на концесията в размер 478 000 без ДДС за целия срок на концесията, съгласно разписаните видове дейности и мероприятия в офертата на кандидата.
1.3. 1. Отводняване на обекта на концесията за почистване наносите в чашката, което да се извърши само след получаване на разрешително за източване от Басейнова дирекция - Дунавски район с център Плевен съгласно изискванията на Закона за водите.
Дейностите по укрепване и поддържане на язовирната стена да се извършват съобразно изискванията на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (ДВ, бр. 17 от 2004 г.) и съгласно предписанията на компетентните държавни органи.
1.3.2. Възстановяване на язовирната стена.
1.3.3. Отремонтиране на основния изпускател.
1.3.4. Ремонт на преливника.
1.3.5. Почистване на чашката на язовира.
1.3.6. Почистване на сухия и мокрия откос от израсналата нежелана растителност.
1.3.7. Почистване на втока на язовира от обрасналата го растителност и почистването му от наноси.
1.4. По инвестиционната програма, съгласно разписаните видове дейности и мероприятия в офертата на кандидата:
1.4.1. Разходите за провеждане на екологичните мероприятия са свързани основно с:
противоерозионната дейност с оглед съхраняването на съоръжението.
поддържане на екологично чиста санитарна зона около концесионния обект;
изготвяне на програма за управление на отпадъците, тогава когато това се налага. (Чл. 29, Глава четвърта, Раздел II - от ЗУО);
изграждане на противоерозионна покривка на чувствителните на ерозия зони около обекта - по проект на концесионера (Чл. 118, 119а, Глава осма - от ЗВ);
наблюдаване на водните строежи (Чл. 48, Глава трета от ЗВ).
1.4.1.1. осъществяване на техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея за гарантиране на безопасността и сигурността съгласно изискванията на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и действащата в тази област нормативна уредба, както и съгласно предписанията на компетентните държавни органи, в т.ч.:
1.4.1.2. да изпълнява предписанията от протокола на постоянната общинска комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи при извършения оглед за сигурността на хидротехническите съоръжения и проводимостта на речните корита след тях;
1.4.1.3. при изпускане на хидротехническите съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи концесионерът да уведоми предварително община Кубрат, Басейнова дирекция - Дунавски район с център Плевен, Гражданска защита - Кубрат.
1.4.1.4. да се спазват разпоредбите на чл.139, ал.2 от Закона за водите - концесионера да поддържа и леглото за отичане на разстояние до 500 м. от съоръжението надолу от водоема.
1.4.2. Поддържане на екологично чиста санитарна зона около концесионния обект:
провеждане на мероприятия по опазване и почистване на крайбрежната ивица;
определяне с проект санитарно - охранителни зони около язовира и поддържане в необходимото състояние определения най - вътрешен пояс и крайбрежните заливаеми ивици в съответствие с нормативните изисквания;
изготвяне на програма за събиране и извозване на отпадъците.
1.4.3. Запазване на екологичното равновесие:
зарибяване по ефективна схема.
1.4.4. Туристическа и спортна дейност - изграждане на къмпингово селище, състоящо се от 10 броя мобилни постройки на железобетонни основи на стойност минимум 180 000 лв. без ДДС. След съгласуване с Община Кубрат на проект за изграждане на туристически обект - хотел, същият ще бъде изграден на десния бряг на язовира в близост до горския пояс , на стойност минимум 200 000 лв. без ДДС.
1.5. Определя задължения по социалната програма на концесията:
разкриване на работни места 25 човека
1.6. Други обществено полезни мероприятия - общо за срока на концесията 108 174 лв. без ДДС:
годишно предоставяне на детските градини и училища в общината на 1000 кг. риба живо тегло, 200 кг. птиче месо и 1000 кг. брашно. Общо на стойност 5900 лв.
2. Възлага на кмета на общината да обнародва настоящото решение в ДВ.
3. Определя 30-дневен срок за сключване на концесионния договор след изтичане на 10-дневен срок от обнародването на решението в " Държавен вестник" и то влезе в сила.
4. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите законови процедури по подписването на договор за концесия, както и да извърши всички по - нататъшни действия, регламентирани със Закона за концесиите и правилника за прилагането му.
Задължава кмета на общината да съобразява по- нататъшните си действия, свързани с предоставянето на концесията и с контрол върху нея, с действащите законови и подзаконови нормативни актове, съдържащи се в гражданското законодателство на Република България.
Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на Глава единадесета от Закона за концесиите.

 

Съобщение по чл. 11, ал. 1 от ЗК

 

Предмет на концесията

Концесия
Чл. 4. С този договор концедентът предоставя на концесионера, а концесионерът приема да упражнява право на експлоатация върху обект: язовир в землището на с.Каменово с ЕКАТТЕ 35897, община Кубрат, съставляващ имот № 000181(сто осемдесет и един), с площ 70,668 дка, при граници на имота: имот № 900133 пасище, мера; имот № 140031 - др. тр. насаждения; имот № 000564 - полски път, имот № 183002 - пасище, мера и др. Язовирът е актуван с АПОС № 1296 от 10.07.2003 г. Към язовира, няма изградена прилежаща инфраструктура .
Изключителност
Чл.5.(1) Концедентът гарантира изключителното право на концесионера да осъществява правата по чл. 4 от договора за концесия за срока на договора в съответствие с условията и сроковете, предвидени в настоящия договор в закона и приложимите разрешителни.
(2)Освен при необходимост и като последица от форсмажорно събитие или нарушение на договора от концесионера, концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на концесионера, предоставени по силата на този договор.
Обхват на концесията
Чл.6.(1) Концесията включва осъществяването на право на експлоатация върху описания по-горе обект за срока на концесията. Наред с това тя ще включва изпълнението и осъществяването на всякакви други задължения от страна на концесионера, предвидени в настоящия договор и нормативните изисквания.
(2) Обхватът на концесията ще включва осъществяването и изпълнението от страна на концесионера на концесионни и съпътстващи права, оперирането, поддръжката и техническата експлоатация на обекта на концесията.
(3) Концесионерът ще изпълнява задълженията си за своя сметка и на свой риск.
(4)Не се предвижда възлагане изграждането на обекта на концесията от подизпълнители.

 

Срок на концесията

25

 

Дата на сключване на концесионния договор

05.06.2008

 

Дата на влизане в сила на концесионния договор

05.06.2008

 

Вид на обекта

водностопански обект - язовир

 

Наименование на обека

Язовир Каменово

 

Описание и границите на обекта

Язовир в землището на с.Каменово, с ЕКАТТЕ 35897, община Кубрат, съставляващ имот № 000181 с площ 70,668 дка, при граници на имота: имот № 900133 пасище, мера; имот № 140031 - др. тр. насаждения; имот № 000564 - полски път, имот № 183002 - пасище, мера и др. Язовирът е актуван с АПОС № 1296 от 10.07.2003 г.

 

Административна област

Разград

 

Община

Кубрат

 

Населено място

друго населено място - с.Каменово

 

Адрес на обекта на концесия

Язовир в землището на с.Каменово, с ЕКАТТЕ 35897, община Кубрат, съставляващ имот № 000181 с площ 70,668 дка, при граници на имота: имот № 900133 пасище, мера; имот № 140031 - др. тр. насаждения; имот № 000564 - полски път, имот № 183002 - пасище, мера и др. Язовирът е актуван с АПОС № 1296 от 10.07.2003 г.

 

Кадастрален идентификатор

000181

 

Наименование на търговеца-концесионер

"АРГОС" ЕООД

 

Националност на търговеца-концесионер

България

 

Седалище на търговеца-концесионер

гр. Разград

 

Адрес на управление на търговеца-концесионер

жк "Освобождение", бл.35, ап.15

 

Представителство на търговеца-концесионер

Йордан Йорданов Панчев

 

Данни по фирмената регистрация

Вписано в търговския регистър при Разградски окръжен съд с решение № 109 от 21.11.1994 г., регистрирано по ф. д. № 109/1994г.

 

БУЛСТАТ на търговеца-концесионер

116505311

 

Наименование на органа, сключил концесионния договор

кмета на община Кубрат

 

Лице, представляващо органа

Ремзи Халилов Юсеинов

 

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор

кмета на община Кубрат

 

Имуществени права на концесионера

Чл. 22.Основни права на концесионера:
1. да ползва язовира в съответствие с условията на концесионния договор, вкл. за рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности;

 

Имуществени задължения на концесионера

Чл.23. Основни задължения на концесионера;
1. да извършва концесионните плащания в сроковете съгласно договора;
2. да извършва инвестиционни мероприятия за срока на концесията, стойностени в лева в размер 478 000,00 лв. без ДДС както следва:
провеждане на мероприятия по подържане на хидросъоръженията към концесионния обект, ежегодно на стойност 1000 лв.;
провеждане на мероприятия по опазване на крайбрежната ивица от замърсяване и нейното почистване, ежегодно на стойност 1500 лв.;
изграждане на съоръжение за отклоняване на водата към и от концесионния обект на стойност минимум 1000 лв.- три пъти за срока на концесията;
изграждане на преливник с телени заграждения на стойност минимум 15 000 лв., до 3-та година;
извършване на мелиоративни мероприятия през срока на концесията на обща стойност минимум 5 000 лв. - три пъти за срока на концесията;
ремонт на стената на концесионния обект през първата година на концесията, включващ отремонтиране на основния изпускател и възстановяване на помпена станция, на стойност минимум 10 000 лв.;
озеленяване и засаждане на дървесни видове за предпазване на бреговете от ерозия на стойност 1500 лв.;
изграждане на къмпингово селище, състоящо се от 10 броя мобилни постройки на железобетонни основи на стойност минимум 180 000лв. без ДДС., в срок до 05.06.2033 г..;
изграждане на туристически обект , изграден на десния бряг на язовира, в близост до горския пояс на стойност минимум 200 000 лв., в срок до 05.06.2033г.
електрифициране на обекта с локално или централно ел. захранване, в срок до 05.06.2033г.;
осигуряване на питейна вода, в срок до 05.06.2033г.;
осигуряване на достъпен за леките автомобили път ( чакълеста настилка), до язовира в срок до 05.06.2033г.;
3. Социална програма за целия срок на концесията е в размер на 108174 ,00 лв., без ДДС, включваща: подпомагане на общината с 1000 кг. риба годишно, на детските градини и училища с 200 кг. птиче месо и 1000 кг. брашно. Разкриват се 25 работни места.
4. Поддържане на екологично чиста санитарна зона около концесионния обект чрез :
- провеждане на мероприятия по опазване и почистване на крайбрежната ивица;
- определяне с проект санитарно - охранителни зони около водоема и поддържане в необходимото състояние определения най-вътрешен пояс и крайбрежните заливаеми ивици в съответствие с нормативните изисквания;
- запазване на екологичното равновесие, чрез зарибяване по ефективна схема.
- поддържане на екологично чиста санитарна зона около концесионния обект.
- изготвяне на програма за управление на отпадъците, тогава когато това се налага (чл.29, Глава четвърта, Раздел ІІ - от ЗУО);
- изграждане на противоерозионна покривка на чувствителните на ерозия зони около обекта - по проект на концесионера (чл.118, 119 а, Глава осма - ЗВ);
- наблюдаване на водните стоежи (чл.48, Глава трета от ЗВ)
5. да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на община Кубрат, да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния договор и условията на концесията;
6. да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на концесионния обект;
7. да не променя и да не допуска промени във функционалното предназначение на концесионния обект;
8. да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.;
9. да определи с проект санитарно-охранителните зони около язовира и да поддържа в необходимото състояние определения най-вътрешен пояс и крайбрежни заливаеми ивици в съответствие с нормативните изисквания;
10. при необходимост от ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на концесионния обект (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация), концесионерът е длъжен да получи писмено одобрение от страна на концедента.
11. да застрахова обекта на концесия за своя сметка и в полза на концедента до 31 януари.
12. да спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в обекта на концесията, като внедрява нови технологии за експлотация, намаляващи рисковете от трудови злополуки.

 

Имуществени права на концедента

Чл.24. Основни права на концедента:
1.право да получава дължимите от концесионера концесионни плащания при условията на договора;
2.право да контролира изпълнението на поетите от концесионера задължения и условията на концесията, вкл. чрез правото на достъп до обекта по всяко време, без да пречи на работата на концесионера;
3.право да прекрати едностранно този договор при системно и/или съществено неизпълнение на основните задължения и условията за осъществяване на концесията;
4.право да получава регулярно и при поискване всякаква информация и документи, свързани с реализирането на концесията, която не е свързана с търговски тайни на концесионера.

 

Имуществени задължения на концедента

Чл.25. Основни задължения на концедента:
1.да осигури предаването на владението на обекта на концесия на концесионера свободни от права и/или фактическо ползване от трети лица;
2.да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този договор;
3.да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, в рамките на компетентността на общинската администрация, като даване на разрешения, одобрения, съгласувания и други подобни действия.

 

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)

Гаранция за изпълнение на инвестиционната програма
Чл. 27. (1) Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка, одобрена от концедента, като гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 25 % от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му програма по чл.23 т.2
(2) Гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма се предоставя от концесионера до 15 януари на текущата година.
(3) При неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да усвои представената банкова гаранция.
(4) Изпълнение на инвестиционната програма се доказва на база на изготвени и предадени от концесионера доклади за изпълнението й.
(5)Концесионерът представя на концедента доклад за изпълнение на инвестиционната програма до 01.05 на годината, следваща тази, за която се отнася. Концедентът има право да проверява данните и обстоятелствата, отразени в доклада. При констатирани несъответствия между доклада и фактическото изпълнение на задълженията по инвестиционната програма концедентът има право да усвои предоставената му банкова гаранция до размера на неизпълнението.
Гаранция за плащането на годишното концесионно възнаграждение
Чл. 28.(1) За гарантиране на изпълнението на годишното концесионно плащане концесионерът се задължава да внесе парична гаранция, в размер 25 на сто от концесионното плащане. Гаранцията се представя на концедента в срок до 15 януари на текущата година.
(2) Гаранцията се внася еднократно в срока по ал. 1.
(3) В случай на неспазване на сроковете за заплащане на годишното концесионно плащане дължимото от концесионера плащане се прихваща от концедента от паричната гаранция, като в тези случаи концесионерът дължи внасяне на нова гаранция в определения в ал. 1 срок.
Гаранция за изпълнение на задълженията, свързани с опазване на околната среда и охраната на труда
Чл. 29. (1) За осигуряване изпълнението на задълженията, свързани с опазване на околната среда и охраната на труда, концесионерът открива специална банкова сметка в банка, съгласувана с концедента, в която отчислява ежегодно 500 лева.
(2) Дължимата по ал. 1 сума се внася по откритата специална банкова сметка до 15 януари на текущата година.
(3) Средствата по този член ще се натрупват за целия срок на действие на договора за концесия. Титуляр на специалната банкова сметка е концесионерът. Средствата по специалната банкова сметка ще принадлежат на концесионера, като концедентът няма да има право да се разпорежда с тях. Концесионерът обаче има право да се разпорежда и ползва сумата по специалната банкова сметка само за целите, предвидени в ал.1. Сумите се теглят след предварително одобрение на концедента на направените разходи по предоставена от концесионера план-сметка.
Гаранция за изпълнение на задължението за предаване на обекта на концесия в състояние, позволяващо продължителното и безпроблемно ползване след прекратяване на договора за концесия
Чл. 30. (1) За гарантиране на задължението за предаване на обекта на концесия в състояние, позволяващо продължителното и безпроблемно ползване след прекратяване на договора за концесия, концесионерът се задължава да внесе парична гаранция в размер на 100 % от годишната концесионна вноска.
(2) Гаранцията се внася еднократно в срок тридесет дни от подписване на договора.
(3) В случай на неизпълнение на задължението на концесионера по чл.14, ал.1, т.3, концедентът има право да усвои паричната гаранция по ал. 1.
(4) Гаранцията се връща след изтичане на концесионния договор.
(5) При прекратяване на концесионния договор от страна на концесионера по негова вина, гаранцията остава в полза на концедента.
(6) При прекратяване на договора от страна на концедента, без вина на концесионера гаранцията се възстановява на концесионера.
Срок за изпълнение на задълженията на концесионера за предоставяне на гаранцията по чл. 28
Чл.31. В едномесечен срок от подписването на договора за концесия концесионерът удостоверява с документ, издаден от банкова институция, откриването на специалната банкова сметка по чл. 28.

 

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)

Чл. 40. В случай на пълно неизпълнение или забавено, неточно изпълнение на всяко друго задължение по договора за концесия от страна на концедента, последният дължи на концесионера обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи.

 

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор

Чл. 43. Договорът за концесия се прекратява в следните случаи:
1. с изтичането на срока на договора за концесия;
2. по взаимно съгласие на страните с 3-месечно писмено предизвестие, при условие че концесионерът е изпълнил финансовите си задължения по договора за концесия;
3. в случай на настъпване на форсмажорно събитие, продължило повече от 6 месеца, освен ако страните имат интерес от продължаването на договора за концесия;
4. чрез разваляне от изправната страна при виновно неизпълнение на задължения по договора за концесия от другата страна;
5. при смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице на концесионера с правоприемник, освен ако не е сключен договор за продължаване на концесионния договор;
6. при влязло в сила съдебно решение за обявяване на несъстоятелност на концесионера;
7. по силата на съдебно решение.
8. с погиване на обекта на концесията
9. при смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице концесионер без правоприемник;
10. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.

 

 

Концесионно плащане (възнаграждение)

Еднократно концесионно плащане
Чл. 20.Концесионерът дължи на концедента еднократно концесионно плащане в размер на 6 600,00 лв. Еднократното концесионно плащане се заплаща към момента на подписване на този договор за концесия.
Годишно концесионно плащане
Чл. 21.(1) Годишното концесионно възнаграждение, след 3 годишен гратисен период за възстановяване и почистване на водоема е в размер на 10 % от обема на приходите от дейността, изчислено на база на изготвени от концесионера годишен финансов отчет и допълнителна справка на база на счетоводните му регистри, но не по-малко от 7 200,00 лв.(седем хиляди и двеста лева) без ДДС.
(2). Минималното годишно концесионно възнаграждение по ал.1 се внася на две равни вноски за всяка текуща година, както следва:
- първа вноска на годишното концесионно плащане - до 31 януари;
- второ вноска на годишното концесионно плащане - до 31 юли;
(3) Окончателното концесионно възнаграждение се доплаща 10 дни след изтичане на сроковете по чл.18 от настоящия договор.
(4) Всяка година минималното годишно концесионно възнаграждение се коригира с индекса на инфлация от предходната година.

 

Минимално годишно концесионно плащане (възнаграждение)

(2). Минималното годишно концесионно възнаграждение по ал.1 се внася на две равни вноски за всяка текуща година, както следва:
- първа вноска на годишното концесионно плащане - до 31 януари;
- второ вноска на годишното концесионно плащане - до 31 юли;

 

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)

Чл. 20.Концесионерът дължи на концедента еднократно концесионно плащане в размер на 6 600,00 лв. Еднократното концесионно плащане се заплаща към момента на подписване на този договор за концесия.

 

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)

Чл. 21.(1) Годишното концесионно възнаграждение, след 3 годишен гратисен период за възстановяване и почистване на водоема е в размер на 10 % от обема на приходите от дейността, изчислено на база на изготвени от концесионера годишен финансов отчет и допълнителна справка на база на счетоводните му регистри, но не по-малко от 7 200,00 лв.(седем хиляди и двеста лева) без ДДС.
(2). Минималното годишно концесионно възнаграждение по ал.1 се внася на две равни вноски за всяка текуща година, както следва:
- първа вноска на годишното концесионно плащане - до 31 януари;
- второ вноска на годишното концесионно плащане - до 31 юли;
(3) Окончателното концесионно възнаграждение се доплаща 10 дни след изтичане на сроковете по чл.18 от настоящия договор.
(4) Всяка година минималното годишно концесионно възнаграждение се коригира с индекса на инфлация от предходната година.