Начало » Общински справочник » Управление на етажната собственост

 

Управление на етажната собственост

От 01 май 2009 г. е в сила Закон за управление на етажната собственост /ДВ бр. 6 от 23.01.2009г./ който, заедно с НАРЕДБА № РД-02-20-8 /11.05.2012г./ за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, регламентират обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях.

 

Във връзка с правомощията на Кмета по чл. 44, ал. 1, чл. 46б и чл. 47 от ЗУЕС, напомняме на живеещите граждани в нерегистрирани сгради в режим на етажна собственост, намиращи се на територията на Община Кубрат, че следва да извършат регистрация в публичния регистър в районната администрация в най-кратък срок.

 

Вписването се извършва чрез подаване на заявление за вписване /по образец/, подписано от управителя /председателя на УС/. Управителят предоставя на Общинска администрация гр. Кубрат, данните от Книгата на собствениците – утвърдена със Заповед № РД-02-14-1256 /11.05.2012г./ на МРРБ, както и протокола от Общото събрание на собствениците. За регистрацията и достъпа до данни в регистъра не се събират такси.

 

Новост в правната регламентация на етажната собственост е възможността за създаване на сдружение на собствениците. Сдружението е юридическо лице, с предмет на дейност управлението на общите части на етажната собственост. Редът за създаване на сдружението е посочен в раздел ІІІ на ЗУЕС. Сдружението се регистрира чрез вписване в публичен регистър в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание със заявление от управителя /председателя на УС/ до районната администрация. Към заявлението се прилагат:

- Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

- Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от управителя /председателя на УС/;

- Копие от приетото споразумение, заверено от управителя /председателя на УС/;

- Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

 

Основни документи за управление на етажна собственост

Версия за Adobe Reader
Закон за управление на етажната собственост
Версия за Adobe Reader
Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
Версия за Microsoft Word
Регистър на сдруженията
Версия за Microsoft Word
Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС
Версия за Microsoft Word
Удостоверение за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 46а от ЗУЕС
Версия за Microsoft Word
Регистрационна карта сдружения на собствениците
Версия за Microsoft Word
Уведомление
Версия за Microsoft Word
Уведомление по чл.46б от ЗУЕС