Начало » Маркетингов профил » Селско и горско стопанство

 

Селско и горско стопанство

Община Кубрат разполага със значителни поземлени ресурси – 77% от общата й територия. Горските територии са над 20% от територията или 90 540 дка (държавни и общински).

 

Обработваемата земя е над 33 000 ха, т.е. средно на глава от населението на общината се падат по 1,2 ха, което е над средното за страната.

 

Приблизателно 34% от площите в общината са заети със зърнени култури – пшеница, царевица, ечемик, като добивите от пченица и ечемик са над средните за страната. Значително място заемат и площите със слънчоглед, винени лозя, овощни градини – главно кайсии, праскови, сливи. Важно място за общината има и отглеждането на тютюн, сорт „Северна България”.

 

Приета е Наредба №16 за управление, стопанисване и ползване на земи от ОПФ и земи и гори от ОГФ от ОбС Кубрат.

 

Създадено е сдружение с нестопанска цел „Кубратска мера” за стопанисване и управление на пасищата и мерите на територията на общината. Сдружението защитава интересите на фермерите – животновъди. То ще стопанисва и заявява пасищата на територията на общината пред Разплащателната агенция.

 

Има изготвен план за поземлено управление на земите от резултативния фонд в съответствие с изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за неговото приложение.