Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2020-010

 

„Доставка на сценично оборудване, осветителна и озвучителна техника за Община Кубрат, във връзка с изпълнението на проект „Кубрат древен и млад - да пренесем традициите през времето“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на мобилна сцена“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на осветителна техника“;
Обособена позиция № 3: „Доставка на озвучителна техника““

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 07.05.2020 г., 15:37 ч., Номер: 2020-010
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2020-0009
Протокол №1 / 02.06.2020 г. - публикуван на 02.06.2020 г., 16:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 10.06.2020 г. - публикуван на 19.06.2020 г., 08:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 16.06.2020 г. - публикуван на 19.06.2020 г., 08:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП - публикуван на 19.06.2020 г., 08:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №366 / 18.06.2020 г. - публикувано на 19.06.2020 г., 08:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 67 / 30.07.2020 г. - публикуван на 30.07.2020 г., 11:40 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 68 / 30.07.2020 г. - публикуван на 30.07.2020 г., 11:40 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 69 / 30.07.2020 г. - публикуван на 30.07.2020 г., 11:40 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикувано на 30.07.2020 г., 11:40 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 67 / 30.07.2020 г. - публ. на 10.05.2021 г., 13:57 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 68 / 30.07.2020 г. - публ. на 10.05.2021 г., 13:57 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 69 / 30.07.2020 г. - публ. на 10.05.2021 г., 13:57 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Доставка на сценично оборудване, осветителна и озвучителна техника за Община Кубрат, във връзка с изпълнението на проект „Кубрат древен и млад - да пренесем традициите през времето“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на мобилна сцена“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на осветителна техника“;
Обособена позиция № 3: „Доставка на озвучителна техника““
и публикувано обявление в РОП на АОП №975974 / 07.05.2020 г., ID №00803-2020-0009.

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 15.06.2020 г. от 13:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

С уважение,
Женифер Пойраз
Председател на комисията
Публикувано на 10.06.2020 г., 13:40 ч.