Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2020-007

 

„Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“

 

Обява Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образци №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Информация за публикувана обява Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 05.03.2020 г., 14:04 ч., Номер: 2020-007
Уникален номер в регистъра на АОП: 9096852
Заповед №187 / 16.03.2020 г. на кмета на община Кубрат за преустановяване на публичните заседания по чл. 54, ал. 1 и чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за всички обявени до момента обществени поръчки до 29.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 15.04.2020 г. - публикуван на 21.04.2020 г., 14:16 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 30.04.2020 г. - публикуван на 18.05.2020 г., 13:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 15.05.2020 г. - публикуван на 18.05.2020 г., 13:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 35 / 29.05.2020 г. - публикуван на 02.06.2020 г., 13:19 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“ и публикувано обявление в РОП на АОП №9096852 / 05.03.2020 г.

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето на постъпилите оферти, подадени за участие в процедура по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, което ще се извърши на 03.04.2020 г. от 13:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

С уважение,
Алкин Неби
Кмет на община Кубрат
Публикувано на 31.03.2020 г., 09:22 ч.