Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2020-006

 

„Обществен превоз на пътници по автобуснa линия Русе - Бисерци от утвърдена Републиканска транспортна схема от квотата на Община Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 13.02.2020 г., 10:50 ч., Номер: 2020-006
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2020-0006
Протокол №1 / 09.03.2020 г. - публикуван на 16.03.2020 г., 11:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 13.03.2020 г. - публикуван на 16.03.2020 г., 11:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП - публикуван на 16.03.2020 г., 11:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №185 / 16.03.2020 г. - публикувано на 16.03.2020 г., 11:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 29 / 18.05.2020 г. - публикуван на 19.05.2020 г., 13:18 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 19.05.2020 г., 13:19 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 29 / 18.05.2020 г. - публ. на 09.12.2021 г., 11:27 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобуснa линия Русе - Бисерци от утвърдена Републиканска транспортна схема от квотата на Община Кубрат“ и публикувано обявление в РОП на АОП №959884 / 13.02.2020 г., ID №00803-2020-0006

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 13.03.2020 г. от 13:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 10.03.2020 г., 16:10 ч.