Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2020-003

 

„Доставка на оборудване и обзавеждане на ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат“
Обособена позиция № 2 „Изграждане на аспирационна система в кухня на ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, община Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение за обособена позиция № 1 Версия за Microsoft Word
Образeц №4.1 - Ценово предложение за обособена позиция № 2 Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Проект Версия за WinZip
Публикувано на 29.01.2020 г., 11:07 ч., Номер: 2020-003
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2020-0003
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публ. на 30.01.2020 г., 15:55 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №140 / 20.02.2020 г. за прекратяване на обособена позиция № 2 - публ. на 20.02.2020 г., 16:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 26.02.2020 г. - публикуван на 27.02.2020 г., 12:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявление за възложена поръчка / прекратяване на обособена позиция № 2 - публикуван на 04.03.2020 г., 11:13 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 10.03.2020 г. - публикуван на 21.04.2020 г., 10:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 16.03.2020 г. - публикуван на 21.04.2020 г., 10:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №4 / 16.04.2020 г. - публикуван на 21.04.2020 г., 10:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП - публикуван на 21.04.2020 г., 10:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №256 / 21.04.2020 г. - публикувано на 21.04.2020 г., 10:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 28 / 14.05.2020 г. - публикуван на 14.05.2020 г., 16:17 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 14.05.2020 г., 09:37 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 28 / 14.05.2020 г. - публ. на 08.01.2021 г., 11:28 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
Въпроси и отговори
1. Отговор на запитвание с вх. № УД-02-19-192 / 07.02.2020 г. по документация за ОП с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане на ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат“
Обособена позиция № 2 „Изграждане на аспирационна система в кухня на ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, община Кубрат“ с уникален код в РОП 00803-2020-0003.

Публикувано на 07.02.2020 г., 08:58 ч.
Версия за Acrobat Reader
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане на ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат“
Обособена позиция № 2 „Изграждане на аспирационна система в кухня на ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, община Кубрат“
и публикувано обявление в РОП на АОП №956916 / 29.01.2020 г., ID №00803-2020-0003

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 16.03.2020 г. от 13:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 11.03.2020 г., 13:50 ч.
 

 
ДО УЧАСТНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане на ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат“
Обособена позиция № 2 „Изграждане на аспирационна система в кухня на ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, община Кубрат“
и публикувано обявление в РОП на АОП №956916 / 29.01.2020 г., ID №00803-2020-0003

Уважаеми госпожи и господа,
В определения час за отваряне на ценовите оферти на участниците не присъстваха представители на участниците, техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Съгласно Заповед № 183 / 14.03.2020 г. и Заповед № 187 / 16.03.2020 г. на кмета на Община Кубрат за преустановяване на публичните заседания по чл. 54, ал. 1 и чл. 57, ал. 3 от Правилникa за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) се отлага отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници.
С оглед спазване принципите заложени в чл. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и съгласно чл. 53 от ППЗОП при промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или на офертите кандидатите или участниците ще се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
С уважение,
Женифер Пойраз
Председател на комисията
Публикувано на 16.03.2020 г., 16:05 ч.
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане на ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат“
Обособена позиция № 2 „Изграждане на аспирационна система в кухня на ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, община Кубрат“
и публикувано обявление в РОП на АОП №956916 / 29.01.2020 г., ID №00803-2020-0003

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 02.04.2020 г. от 13:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 30.03.2020 г., 11:49 ч.