Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2020-002

 

„Доставка на обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база в с. Сеслав, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат – база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 21.01.2020 г., 11:31 ч., Номер: 2020-002
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2020-0002
Протокол №1 / 13.02.2020 г. - публикуван на 13.02.2020 г., 15:14 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 27.02.2020 г. - публикуван на 11.03.2020 г., 11:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 09.03.2020 г. - публикуван на 11.03.2020 г., 11:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП - публикуван на 11.03.2020 г., 11:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №179 / 10.03.2020 г. - публикувано на 11.03.2020 г., 11:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 27 / 07.05.2020 г. - публикуван на 11.05.2020 г., 11:24 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 11.05.2020 г., 11:24 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 27 / 07.05.2020 г. - публ. на 08.01.2021 г., 11:25 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база в с. Сеслав, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат – база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община Кубрат“ и публикувано обявление в РОП на АОП №955295 / 21.01.2020 г., ID №00803-2020-0002

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 05.03.2020 г. от 13:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 28.02.2020 г., 14:02 ч.
 

 
ДО УЧАСТНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база в с. Сеслав, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат – база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община Кубрат“ и публикувано обявление в РОП на АОП №955295 / 21.01.2020 г., ID №00803-2020-0002

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с влизането в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) (в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, Обн. ДВ. бр. 28 от 24 март 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 34 от 9 април 2020 г.) с обратно действие от 13.03.2020 г. и Методическо указание Рег. № МУ-6/16.04.2020 г. на АОП относно: Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, открити преди 13.03.2020 г., Ви уведомяваме за следното:
Решение № 179/ 10.03.2020 г. за класиране и избор на изпълнител е публикувано на 11.03.2020 г., 11:11 ч. заедно с протоколите от работата на комисията в електронната преписка на процедурата в Профила на купувача на Община Кубрат http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_070.php.
На 11.03.2020 г. решението е получено от всички участници в процедурата.
Съгласно Методическо указание Рег. № МУ-6/16.04.2020 г. на АОП относно: Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, открити преди 13.03.2020 г., срокът за обжалване на решението за класиране и избор на изпълнител е спрян на 13.03.2020 г. До тази дата е изтекъл един ден от срока по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП.
Считано от 17.04.2020 г. се възобновява неизтеклата част от срока (9 дни). Същият ще изтече на 27.04.2020 г.
С уважение,
Алкин Неби
Кмет на община Кубрат
Публикувано на 16.04.2020 г., 16:41 ч.