Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2020-001

 

„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ по договор № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/ 25.10.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция на сградата на Община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност с подобект: „Административна сграда № 1“ и Обособена позиция № 2: Реконструкция на сградата на Община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност с подобект: „Административна сграда № 3 с подземен гараж““

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 1 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 2 Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4.1 - Ценово предложение за обособена позиция № 1 Версия за Microsoft Word
Образeц №4.2 - Ценово предложение за обособена позиция № 2 Версия за Microsoft Word
КСС - Образeц №5.1 за обособена позиция №1 Версия за WinZip
КСС - Образeц №5.2 за обособена позиция №2 Версия за WinZip
Проектодоговор за обособена позиция №1 Версия за Acrobat Reader
Проектодоговор за обособена позиция №2 Версия за Acrobat Reader
Проект Версия за WinZip
Публикувано на 17.01.2020 г., 14:36 ч., Номер: 2020-001
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2020-0001
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публ. на 23.01.2020 г., 13:14 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 28.02.2020 г. - публикуван на 28.02.2020 г., 14:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 10.04.2020 г. - публикуван на 12.05.2020 г., 15:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 07.05.2020 г. - публикуван на 12.05.2020 г., 15:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП - публикуван на 12.05.2020 г., 15:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №289 / 11.05.2020 г. - публикувано на 12.05.2020 г., 15:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 36 / 05.06.2020 г. - публикуван на 09.06.2020 г., 14:33 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 37 / 05.06.2020 г. - публикуван на 09.06.2020 г., 14:33 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 09.06.2020 г., 14:33 ч. Версия за Adobe Reader
Допълнително споразумение към Договор № 36 / 05.06.2020 г. - публ. на 10.06.2021 г., 14:11 ч. Версия за Adobe Reader
Допълнително споразумение към Договор № 37 / 05.06.2020 г. - публ. на 10.06.2021 г., 14:11 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за изменение на Допълнително споразумение към Договор № 36 / 05.06.2020 г. - публ. на 28.06.2021 г., 11:04 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за изменение на Допълнително споразумение към Договор № 37 / 05.06.2020 г. - публ. на 28.06.2021 г., 11:04 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 36 / 05.06.2020 г. - публ. на 01.08.2022 г., 16:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 37 / 05.06.2020 г. - публ. на 01.08.2022 г., 16:26 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ по договор № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/ 25.10.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция на сградата на Община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност с подобект: „Административна сграда № 1“ и Обособена позиция № 2: Реконструкция на сградата на Община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност с подобект: „Административна сграда № 3 с подземен гараж““ и публикувано обявление в РОП на АОП №954735 / 17.01.2020 г., ID №00803-2020-0001

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 30.04.2020 г. от 13:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
С уважение,
Женифер Пойраз
Председател на комисията
Публикувано на 24.04.2020 г., 16:08 ч.