Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-025

 

„Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Пакет № 1 - 1.1. гр. Кубрат - с. Каменово – ОУ „Отец Паисий“, с. Равно - ОУ „Христо Смирненски“ гр. Кубрат; 1.2. гр. Кубрат - с. Беловец – СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат; 1.3. гр. Кубрат - с. Сеслав - СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат“
Обособена позиция № 2 „Пакет № 2 - 1.1. с. Савин - гр. Кубрат - с. Савин 1.2. с. Брестовене - гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат – с. Брестовене““

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проект на договор Версия за Acrobat Reader
Заповед №РД09-1038 от 29 юли 2016 г. на министъра на МОН Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 23.08.2019 г., 12:00 ч., Номер: 2019-025
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0022
Протокол №1 / 13.09.2019 г. - публикуван на 20.09.2019 г., 17:00 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 19.09.2019 г. - публикуван на 20.09.2019 г., 17:00 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП - публикуван на 20.09.2019 г., 17:00 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №843 / 20.09.2019 г. - публикувано на 20.09.2019 г., 17:00 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 137 / 09.10.2019 г. - публикуван на 23.10.2019 г., 10:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 138 / 09.10.2019 г. - публикуван на 23.10.2019 г., 10:06 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 23.10.2019 г., 10:06 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 137 / 09.10.2019 г. - публ. на 03.07.2020 г., 09:42 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 138 / 09.10.2019 г. - публ. на 03.07.2020 г., 09:42 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Пакет № 1 - 1.1. гр. Кубрат - с. Каменово – ОУ „Отец Паисий“, с. Равно - ОУ „Христо Смирненски“ гр. Кубрат; 1.2. гр. Кубрат - с. Беловец – СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат; 1.3. гр. Кубрат - с. Сеслав - СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат“
Обособена позиция № 2 „Пакет № 2 - 1.1. с. Савин - гр. Кубрат - с. Савин 1.2. с. Брестовене - гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат – с. Брестовене““
и публикувано обявление в РОП на АОП №929545 / 23.08.2019 г., ID №00803-2019-0022

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 19.09.2019 г. от 09:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 16.09.2019 г., 15:38 ч.