Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-022

 

„Организация и провеждане на обучения“ по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020”

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Покана Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образци Версия за Microsoft Word
ЕЕДОП Версия за WinZip
Проект на договор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 05.08.2019 г., 11:26 ч., Номер: 2019-022
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0019
Протокол №1 / 13.08.2019 г. - публикуван на 23.08.2019 г., 09:35 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 16.08.2019 г. - публикуван на 23.08.2019 г., 09:35 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 16.08.2019 г. - публикуван на 23.08.2019 г., 09:35 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №4 / 16.08.2019 г. - публикуван на 23.08.2019 г., 09:35 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №5 / 16.08.2019 г. - публикуван на 23.08.2019 г., 09:35 ч. Версия за Acrobat Reader
Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП - публикуван на 23.08.2019 г., 09:35 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №754 / 22.08.2019 г. - публикувано на 23.08.2019 г., 09:35 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 124 / 10.09.2019 г. - публикуван на 04.10.2019 г., 11:12 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 04.10.2019 г., 11:12 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 124 / 10.09.2019 г. - публ. на 07.10.2019 г., 14:54 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Организация и провеждане на обучения“ по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ и публикувано решение в РОП на АОП №926033 / 05.08.2019 г., ID №00803-2019-0019

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З и чл. 67 от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето, оповестяването на ценовите предложения и провеждане на преговори на 16.08.2019 г. от 13:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Ахмед Камбер
Публикувано на 13.08.2019 г., 16:22 ч.