Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-020

 

„Организация и провеждане на обучения“ по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020”

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Покана Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Проект на договор Версия за Acrobat Reader
ЕЕДОП Версия за WinZip
Образци Версия за Microsoft Word
Публикувано на 11.07.2019 г., 15:46 ч., Номер: 2019-020
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0017
Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП - публикуван на 22.07.2019 г., 15:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №661 / 22.07.2019 г. за прекратяване на процедурата - публ. на 22.07.2019 г., 15:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 02.08.2019 г., 14:01 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е прекратена!