Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-019

 

„Избор на изпълнител за възлагане на организация и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0038-C01 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Организация и провеждане на информационни кампании“
Обособена позиция № 2 „Организация и провеждане на обучения, тренинги и психологически консултации“
Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Покана Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Проект на договор Версия за Acrobat Reader
ЕЕДОП Версия за WinZip
Образци Версия за Microsoft Word
Публикувано на 09.07.2019 г., 14:11 ч., Номер: 2019-019
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0016
Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП - публикуван на 02.08.2019 г., 10:57 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №696 / 02.08.2019 г. за прекратяване на процедурата - публ. на 02.08.2019 г., 10:57 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 13.08.2019 г., 15:01 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е прекратена!